Framtidstron minskar bland finska CFO:er

De finska CFO:ernas framtidstro har sjunkit sedan sommaren, något som bland annat visar sig genom fortsatta kostnads- och personalnedskärningar. Detta visar en undersökning av Deloitte och SEB som genomförs var sjätte månad.

Finanschefernas största bekymmer är efterfrågan, det ekonomiska läget i Finland samt konkurrenskraften. I den undersökning som Deloitte och SEB genomförde i våras hade de finska CFO:erna en relativt hög framtidstro men under sommaren och hösten har den positiva inställningen avtagit.

Bland de som deltagit i undersökningen tror en tredjedel att affärsklimatet i allmänhet kommer att vara fortsatt dåligt under de kommande sex månaderna. Särskilt negativa är respondenterna inom tjänste- och konsultsektorn där sex av tio anser att affärsklimatet är ogynnsamt.

Läget i Ryssland påverkar dock finanschefernas inställning, skriver SEB och Deloitte i ett pressmeddelande. 37 procent av de finska CFO:erna anser att den geopolitiska krisen har en negativ inverkan på omsättningen. I den motsvarande svenska undersökningen bland svenska CFO:er är denna siffra till och med högre; över hälften av finanscheferna i Sverige ansåg i augusti att den ryska situationen inverkade negativt på omsättningen.

Endast fem procent av de finska finanscheferna anser idag att de bästa tillväxtmöjligheterna finns i Ryssland. Det kan jämföras med för ett år sedan då 18 procent, nästan en femtedel, rankade Ryssland som etta gällande tillväxtpotential. I dag fokuserar finska CFO:er mer på hemmamarknaden och de nordiska länderna – nästan hälften, 48 procent, ser den bästa tillväxten i Norden och 21 procent i övriga EMEA-regionen.