4 viktiga personaltrender 2018

Sättet organisationer hanterar sin personal och kompetens går för närvarande genom en total förvandling. Under 2017 skiftade fokus från att automatisera processer till affärsresultat och det här är en trend som kommer att fortsätta under 2018. Bakgrunden till förändringen ligger i den ökande användningen av HR-analys och teknologi för att bättre utnyttja företagsdata. Här är årets viktigaste personaltrender.

Företagen har idag de verktyg som krävs för att koppla kompetens och prestation till affärsverksamheten. Nu behöver de bättre förstå hur de kan använda dem på bästa sätt för. Om 2017 gav en bra grund att stå på, kommer 2018 att föra med sig stora förändringar som kommer att påverka hur vi ser på personalen och HRs roll i framtiden. Vilka är de fyra viktiga personaltrender vi ser under 2018?

Från varumärkesbyggande till öppenhet

Under det kommande året kommer mycket att bygga vidare på de trender vi redan sett under 2017. Bland annat såg vi högre krav på företags öppenhet och transparens. Uber kritiserades efter att en anställds bloggpost fick viral spridning och #Metoo-kampanjen drogs igång efter anklagelserna mot Weinstein. Det räcker inte längre att företag säger rätt saker. De måste kunna bevisa för sina investerare, kunder och medarbetare att orden är grundade i verkligheten och att det går att lita på dem. Företag måste exempelvis kunna bevisa att verksamheten har lika lön och karriärmöjligheter oavsett kön.

Kraven på företags öppenhet och transparens kommer bara att öka, så det är viktigt att vara förberedd. Det gäller inte minst med tanke på att GDPR träder i kraft 2018. Då kommer både kunder och medarbetare att vilja veta var och hur deras personliga data används.

Lojaliteten är död, länge leve lojaliteten!

På 50-talet var det vanligt att ha samma arbetsgivare hela livet. Så inte idag. En medarbetare som inte känner sig uppskattad eller inte kommer vidare i karriären, byter jobb direkt. Företag måste därför ersätta lojalitet med respekt och engagemang om de vill ha kvar talangerna. Organisera medarbetarna, visa att du respekterar dem och skapa tydliga karriärvägar internt, istället för att gå förbi dem och rekrytera externt. Det kommer att skapa en annan form av lojalitet, mer passande för vårt moderna samhälle.

Företag måste skapa en kultur där medarbetare kan vara kreativa, innovativa och frodas. Det går inte att tvinga människor att vara kreativa, men det går att skapa en miljö där medarbetare vill medverka, ha idéer och dela med sig. Det påverkar hela företaget positivt.

Låt robotarna hjälpa till

AI är inget nytt. För några år sedan var ett företag som använde AI en föregångare, idag är den som inte gör det på efterkälken. Faktum är att inom några år kommer 75 procent av analys-applikationer för företag innehålla någon form av AI.

Med AI kommer bättre möjligheter att analysera personaldata. Ju mer personaldata du har, desto mer kan du åstadkomma med dataanalys. För HR blir det allt enklare att automatisera arbetsprocesser så de kan fokusera mer på affärsstrategi och planering. Men det gäller att hantera data försiktigt och respektfullt. Öppenhet och transparens är avgörande, inte minst med tanke på GDPR.

Nya karriärvägar

Att sätta medarbetarna i centrum, fokusera på erfarenhet, engagemang och att vara öppen och transparent är inget nytt. Skillnaden är det redovisningsansvar för att det faktiskt sker en förändring som nu kommer att vila på HR. HR måste ha djupare insikt om medarbetarna, en mer detaljerad vision och större förståelse för verksamheten än någonsin tidigare.

Företag måste också bli mer flexibla. Genom att skapa nya innovativa karriärvägar kan företagets hela ekosystem framåt. Använd leverantörer, återförsäljare och partners som potentiella karriärvägar för medarbetarna. Processen gagnar alla inblandade och påverkar verksamheten långsiktigt. Det är inte realistiskt att tro att alla medarbetare kommer att stanna för evigt så hjälp dem gå vidare genom att använda ditt nätverk. Tänk på att om de flyttar till ett företag inom ditt ekosystem går de i alla fall inte till en konkurrent! “Offboarding” är en viktig trend under 2018.
HR måste kopplas till affärsverksamheten. Om inte kommer företaget att byta ut HR-avdelningen eller gå vid sidan av den eftersom den som vill påverka företagsresultatet under 2018, kommer att satsa på sina medarbetare, deras kompetens och engagemang på helt nya sätt än tidigare.