Gästkrönika: Grön IT för ökad konkurrenskraft

Miljöfrågan är aktuell. Tidigare handlade den mest om föroreningar och miljöförstöring. Men de senaste årens utveckling av, och fokus på, klimatet har gjort att frågan finns på agendan på ett helt annat sätt i dag. Det gäller för såväl företag och organisationer som för politiker och enskilda individer.

Allt fler inser att utvecklingen inom it och telekom utgör ett betydande miljöproblem, samtidigt som ett innovativt it-utnyttjande kraftigt kan bidra till att slitaget på miljön minskar.

Ett grönt it-tänkande handlar dock inte enbart om att ta ansvar för klimatutvecklingen. Det handlar i minst lika hög omfattning om den affärsmässiga nyttan, i form av lägre kostnader, högre effektivitet, nya affärsmöjligheter och en stärkt image.

I takt med att grön it blir en realitet, kommer också de enskilda företagens ansvar för miljön att skärskådas på ett annat sätt än tidigare.

Det är inte längre enbart tung industri som ses som potentiella miljöbovar, utan alla typer av verksamheter. Utvecklingen drivs på av kunder, medier, politiker, intresseorganisationer och en allt mer miljömedveten allmänhet. Att visa att frågan om grön it tas på allvar blir därmed en viktig del av varumärkesimagen.

En utmaning att hantera – som också är den stora potentialen – är att en stor del av energianvändningen är en kollektiv nytta.

Brukaren – företag, hyresgäst eller individ – har inte inflytande på eller ansvar för den förbrukning denne står för. En avdelnings eller enhets elförbrukning belastar inte verksamheten direkt utan ”nycklas” ut till verksamheten.

Individer, avdelningar och projekt har ingen eller mycket liten möjlighet att påverka sina energikostnader. Det gäller även om de minskar energianvändningen inom sin enhet eller sitt verksamhetsområde.

I dag befinner vi oss i fasen när vi börjar se reella åtgärder inom området grön it. Frågan flyttar nu in på agendan hos allt fler, från att enbart ha varit aktuell på konferenser och seminarier, där samma exempel har visats gång på gång. Nu ökar intresset för och kunskapen om hur grön it kan minska miljöpåverkan samtidigt som kostnaderna minskar.

It som verktyg för att minska företagets miljöpåverkan
Rätt utnyttjat, och med en inriktning att it ska vara en del i företagets strategi för minskad miljöpåverkan, finns många möjligheter. It är ett verktyg för ökad effektivitet.

Kalkyler och business case för it-investeringar omfattar i de flesta fall en beskrivning av de effektivitetsvinster som sker som en följd av investeringen. Det är dock inte lika vanligt att det finns med eventuella positiva miljöaspekter. Här finns en stor potential i många investeringar, vilket dock ställer krav på att frågan lyfts fram i övervägande, kalkyl och beslut.

Det ställer dock krav på såväl it-avdelning och it-ansvarig, som på övrig verksamhet och företagsledning att kontinuerligt ha med detta i överväganden och beslut. Att utveckla en strategi och policy för grön it är ett första steg. Den stora utmaningen ligger emellertid i att förmå organisationen att börja verka efter strategin.

I dag är de viktigaste områdena i första hand olika tekniker och lösningar för att minska transporter och resande. Även möjligheten till hem- och distansarbete. Att minska utskrifter och pappersförbrukning är också det viktigt.

Systemstöd för styrning och kontroll av miljöpåverkande faktorer finns idag hos mer än vart tionde företag i Sverige, en andel som kan komma att öka i takt med att nya lösningar och system för detta lanseras.

Om skribenten: Niklas Zandelin är vd för Eze System Europe.