”Global standard för redovisning är ett måste”

– En global standard för finansiell rapportering är ett måste om kvaliteten och jämförbarheten för investerarna ska kunna skyddas. Jag är glad över att G20 än en gång tagit upp behovet av en enad samling standarder för internationell redovisning av hög kvalitet, så kommenterade James S Turley, vd för Ernst & Young, G20-ländernas yttrande om behovet av gemensam redovisningsstandard som gjordes under höstens G20-möte. Länderna i G20-gruppen har flera gånger påpekat detta behov.

Frågan om standardiserad redovisning har blivit än mer aktuell efter förra årets ekonomiska kris, något som James S Turley också lyfte fram i sin kommentar: krisen har visat hur tätt sammanlänkade världens ekonomier är.

– Jämförbarhet i den finansiella rapporteringen är ett avgörande steg mot en gemensam standard, men det räcker inte till för att nå målet: ett gemensamt språk för finansiell redovisning. Till sist måste alla länder anta IFRS, menar Turley.

– Situationen är ju precis likadan från en svensk synpunkt, säger Helene Siberg, partner och revisor på Ernst & Young, hon påpekar att EU har implementerat IFRS.

Det blir ingen enhetlighet i rapporteringen om inte samtliga dotterföretag i en global koncern tillämpar samma redovisningsprinciper. . Det är just en av de viktigaste punkterna när vi gör en revision att tillse att koncernens globala redovisningsprinciper efterlevs av bolagens dotterföretag.

Hon menar att eftersom de lokala dotterföretagen idag måste följa koncernens globala redovisningsprinciper, vilket för de större bolagen i Sverige är IFRS, men också redovisa sitt resultat i en lokal årsredovisning enligt nationella regler, skulle det underlätta för företagen med en global standard.

Enligt James S Turley är det en risk att reglerna blir för svaga om flera olika standarder tillåts konkurrera med varandra. I sin kommentar lyfte han fram IASBs arbete som ett utmärkt första steg mot standardisering, och tillade att även om han sett tecken på en kyligare attityd gentemot IFRS från amerikanskt håll, trodde han inte att detta skulle påverka spridningen av standarden.

– Nu är det viktigt att utfärdare, revisionsfirmor och lagstiftare gör en stark satsning för en likartad tillämpning. Detta är inte bara en global standard, utan faktiskt en global satsning för att försäkra sig om att standarden tillämpas likadant överallt, säger han.