Hälften av alla företag har drabbats av bedrägerier nyligen

Under de senaste 24 månaderna har 47 procent av företagen i en stor undersökning drabbats av olika typer av bedrägerier.

42 miljarder dollar har företag runt om i världen blivit svindlade på under de senaste två åren. Det är en av de häpnadsväckande slutsatser som PWC drar i sin rapport Global Economic Crime and Fraud Survey 2020.

I rapporten har PWC frågat 5 000 globala företag och organisationer om de drabbats av några ekonomiska oegentligheter de senaste två åren. Hela 47 procent svarade att de utsatts för någon form av bedrägeri under den perioden.

De typer av bedrägerier som ökat mest jämfört med tidigare undersökningar är bedrägerier utförda av kunder, brott mot antitrustlagstiftningen, cyberbrott, redovisningsbrott, mutor och korruption, penningtvätt och immaterialrättsstölder.

Ser vi på vilka som utför bedrägerierna så är det jämt skägg mellan interna och externa förövare. 39 procent av bedrägerierna utfördes av externa aktörer, 37 procent av interna förövare och i 20 procent av fallen samarbetade externa och interna gärningsmän.

Glöm inte interna bedragare

Bland de externa aktörerna så var den vanligaste förövaren en kund. Internt så var det i första hand mellanchefer som stod för bedrägerierna. Bedragare som arbetar inom organisationen kan orsaka väldigt stor skada så det är viktigt inkludera dem i riskbedömningen.

– Interna förövare har naturligt stor kunskap om brister i processer och kontroller inom bolaget som kan utnyttjas för ekonomiska oegentligheter. Att våga agera och vidta åtgärder när en anställd har begått brott är viktigt för att upprätthålla förtroende för en organisation. Skada på förtroende eller varumärke är oftast skadligare än den faktiska ekonomiska förlusten, säger Cecilia Cederberg, Head of Forensic services på PWC Sverige .

Trots att så många drabbas av bedrägerier verkar en hel del företag inte veta riktigt hur de ska hantera problemet. Bara hälften av de företag som drabbas säger till exempel att de genom fört en incidentutredning. Något som annars är en nyckel till att förbättra företagets hantering av bedrägerier i fortsättningen.

– Genom att genomföra incidentutredningar visar organisationer att de verkligen går till botten med att utreda varför det har hänt och hur det kunde hända. Organisationen ges bättre förutsättningar att förhindra att det händer igen. Incidentutredningar som utförs på rätt sätt ger också en tydligare bild av händelseförloppet och lägger en bra grund för adekvata beslut och åtgärder, säger Cecilia Cederberg.

För att komma till rätta med problemet föreslår PWC att företagen till att börja med tänker på tre saker:

  • Identifiera och rangordna dina risker. Du bör utföra robusta riskbedömningar över hela organisationen på ett globalt plan, för att identifiera och utvärdera risker och alla tänkbara- och otänkbara faktorer.
  • Lita inte bara på tekniken. Du bör komma till insikt att en ny teknik eller tekniska verktyg inte kommer att hantera all ekonomisk brottslighet.
  • Var uppmärksam och reagera snabbt. När ett bedrägeri identifierats måste du snabbt mobilisera rätt kombination av människor, processer och teknik för att begränsa den potentiella skadan.