Han vill rädda världen med hjälp av rapportering

Överkonsumtion av begränsade naturresurser, kombinerat med en verklig risk för katastrofala klimatförändringar utgör möjligen det största hotet mot världens fortsatta välfärdsutveckling. En effektiv åtgärd mot dessa hot kommer att kräva djupgående förändringar av vår nuvarande ekonomiska modell.

Så, fritt översatt, inleder den internationella kommittén för integrerad rapportering, IIRC, presentationen av sin verksamhet på sin hemsida. Organisationen arbetar för att driva fram ett gemensamt, normerande regelverk för hur hållbarhetsfrågor kan inkluderas i bolags övriga finansiella rapportering.

– Det internationella standardiseringsorganet för finansiell redovisning, International Accounting Standards Board (IASB) har inte varit särskilt intresserade av ”sustainability”-frågan. De publicerar nya standarder om rapportering av leasing och pensionsskulder, de borrar djupare och djupare där de står och koncentrerar sig på den finansiella redovisningen. Det IIRC försöker göra nu är att bidra till utvecklingen av en integrerad finansiell rapportering som är fokuserad på strategi, risk och sustainabilityfrågor, säger Lars-Olle Larsson, partner på PwC som arbetar med initiativet.

Nu arbetar IIRC med att ta fram ett utkast till redovisningsramverk som diskussionsunderlag och som företag i en pilotfas ska kunna använda för sin integrerade rapportering. I november ska ett pilottestat redovisningsramverk vara färdigt att användas av alla som vill. Tanken är att rapporteringen ska anammas frivilligt med världens börser som pådrivare.

Lars-Olle Larsson beskriver det så att IIRC lägger kalkerpapper på Johannesburgsbörsens initiativ för integrerad rapportering. På börsen i Johannesburg är det från och med i år ett noteringskrav att följa bolagsstyrningskoden The King Code, uppkallad efter ordföranden i redovisningsinitiativet The Global Reporting Initiative, Mervyn King. Denna bolagsstyrningskod har ett mycket tydligt uttalat krav om integrerad rapportering och Johannesburgsbörsen publicerade också det första ramverket för integrerad rapportering i januari i år.

Enligt Lars-Olle Larsson är de regler som börsbolagen idag har att följa kontraproduktiva ur miljösynvinkel.

– Vi har ett problem här och det problemet heter kvartalsrapportering.

Lars-Olle Larsson menar att den förhärskande kortsiktigheten gör investerare och företag ovilliga att göra långsiktiga investeringar som skapar ”hack i tillväxt och lönsamhetskurvan”, fastän man numera med forskning som grund vet att sådana investeringar lönar sig på lång sikt.

– En redovisning ska ju lämna en rättvisande bild. Och då är frågan: Vad är rättvisande? Så länge vi tillåter företag att inte rapportera ”externaliteter”, som vi kallar det, är det inte det. Vi har ju inte satt pris på företagens totala belastning på miljön.

Han hoppas att flera av världens börser kommer att följa i Johannesburgsbörsen spår, så att interagerad rapportering blir en praxis som drivs fram av näringslivet och den finansiella marknaden själva.

Lars-Olle Larsson menar också att de företag som integrerar hållbarhetstänkandet och medvetenheten om den begränsade tillgången till fossila bränslen i sin verksamhet skulle ha mycket att vinna:

– Ta exemplet med GM. Varför gick denna världens på sin tid största biltillverkare i konkurs? Svaret är rätt enkelt: De sålde inte tillräckligt många bilar med lönsamhet. Vissa skulle hävda att de hade för höga kostnader, att bilarna blev för dyra, och kanske hävda att den enormt stora pensionsskulden var en bidragande orsak till kostnadsoket. Jag är ju rätt säker på att det också har att göra med att bilarna som GM tillverkade inte motsvarade konsumenternas krav på bränslesnålhet. På bara fem år har bilindustrin nu ställt om. Toyota som idag är världens största biltillverkare gick före, och fick ett ”hack i kurvan”, när de investerade i hybridteknologin.

– Hur företagen möter omställningskraven till nya krav på energieffektivitet och resurssnålhet i ett modernt kretsloppssamhälle blir naturligtvis avgörande för marknadsledarskap i alla branscher. Vinnarna blir de som är proaktiva.

En hållbar ekonomi:


Ekvation för hållbar utveckling, faktorerna P för jordens befolkning, C för konsumtion, materiellt välstånd per person och I för produkter och tjänsters miljöpåverkan måste bli detsamma som S, tillståndet för världens miljö. Källa:
Sustainable Business Development, av Lars-Olle Larsson.