Hög arbetsbelastning skapar problem på arbetsplatserna

Trötthet och värk är de vanligaste arbetsrelaterade besvären bland svenska arbetare och tjänstemän.

28 procent av de som är sysselsatta säger att de har haft besvär till följd av arbetet under den senaste tolvmånadersperioden. Av dessa uppger hela 65 procent att hög arbetsbelastning var orsak till besvären. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort och där 12 000 personer tillfrågades om eventuella arbetsrelaterade besvär.

Påfrestande arbetsställningar eller långvarigt stillasittande, otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren, krävande kunder, patienter, anhöriga, elever eller motsvarande och tung manuell hantering var andra vanliga orsaker till besvär.

Rena olyckshändelser är betydligt ovanligare än andra besvär. Bara en av tjugo sysselsatta hade besvär till följd av olyckshändelse. Den vanligaste olyckan var fall följt av feltramp. Anmälningsbenägenheten av olyckor är det lite si och så med visar undersökningen. Bara 43 procent av olyckorna anmäldes till försäkringskassan Framför allt är det yngres olyckor som förblir oanmälda.

Trötthet vanligt symptom

Ser vi på hur besvären yttrar sig så var den vanligaste typen av arbetsorsakade besvär trötthet. Tre av fyra med besvär hade känt trötthet på grund av arbetet under de senaste 12 månaderna. 65 procent av de sysselsatta med besvär led av fysisk smärta eller värk.

Allt sammantaget gjorde detta att 29 procent av de tillfrågade sa att de varit borta från arbetet på grund av olika besvär. Tio procent av dessa var borta i fyra veckor eller mer.

Arbetsgivarna verkar i första hand försöka hantera problemen med avlastning eller genom att stötta den som har problem. Nya verktyg och förändrade arbetsuppgifter var andra metoder som arbetsgivarna använder.

Att byta arbetsgivare ovanligt bland de som har tillsvidareanställning, men betydligt vanligare bland de som har tillfälliga anställningar. Det var nästan dubbelt så vanligt bland tidsbegränsat anställda kvinnor och nästan tre gånger så vanligt bland tidsbegränsat anställda män att de byter arbetsgivare eller arbetsplats till följd av arbetsorsakade besvär.