Hon CFO, han CIO – om könsfördelning i ledningen

Mellan 2007 och 2009 stagnerade andelen kvinnor i företagens ledning, i Sverige låg siffran kvar på 22 procent i de privatägda företagen. Sverige ligger nu bakom länder som Kina, Ryssland och Brasilien när det gäller könsfördelningen i ledningen, enligt en studie från Grant Thornton.

I studien framgår också att CFO var det vanligaste toppjobbet för kvinnor, 30 procent av de 400 tillfrågade bolagen hade en kvinnlig CFO, medan endast två procent hade en kvinna som CIO.

Det faktum att fler kvinnor arbetar som CFO:er är något som på lång sikt kan bidra till en jämnare fördelning även på företagens högsta nivå. Det menar Emelie Norborg, business developer på Deloitte som arbetar med företagets kvinnliga nätverk. Inom nätverket samlas kvinnor i ledande ställning med yrken som controller, Group CFO, CFO och ekonomichef.

– Vi träffas tre gånger per år, då pratar vi inte om hur karriären ser ut för specifikt kvinnor. Vårt fokus ligger snarare på att skapa affärsnytta inom nätverket.

– Det är intressant att se trenden, som exempelvis Ericsson är ett exempel på, att företag tillsätter en tidigare CFO till vd-posten, om den trenden fortsätter kommer vi att se fler kvinnor som vd:ar.


Emelie Norborg

Emelie Norborg tror att ett av skälen till att just CFO-rollen har så pass hög andel kvinnor är att fler kvinnor inom ekonomutbildningen söker sig till inriktningar som redovisning och finansiering i högre grad än tidigare. Om antalet kvinnor inom CIO-området ska öka krävs att fler kvinnor värvas till it-utbildningar. Det har, enligt henne, många företag idag tagit fasta på, it-sektorn jobbar intensivt för att attrahera kvinnliga studenter.

Kimmy Nordqvist är konsult inom projektledning och kravhantering på it-konsultföretaget Kentor och skriver om karriärfrågor på nätverket IT-tjejs sajt. Hon instämmer i att utbildning har en stor del i att situationen ser ut som den gör och tycker att det är mycket problematiskt att få kvinnor söker till tekniska utbildningar:


Kimmy Nordqvist

– Jag tror att i grund och botten handlar det om fördomar i samhället. Uppsala Universitets forskare har studerat könsfördomar och resultatet visar att sju av tio tror att män är bättre på naturvetenskap. Man ser alltså inte kvinnor som självklara bärare av teknisk it-kompetens. Det är ett stort problem utifrån ett demokratiskt rättviseperspektiv, ett teknikperspektiv och ett sysselsättningsperspektiv.

– Nästa fråga blir då vilka åtgärder skall man vidta. Det är viktigt att arbeta på många olika nivåer. Att förändra attitydmönster i samhället är en uppgift för alla. Personligen fokuserar jag på kvinnliga förebilder och yrkesroller inom it.

Upplever du själv att du blir negativt bemött utifrån ditt kön?

– Ja, det har jag. Redan under den tekniska gymnasieutbildningen har det varit svårt att hävda sig. Även senare i arbetslivet har man vid något tillfälle dömt ut min kompetens utifrån just mitt kön. Det är dessa erfarenheter som får mig att arbeta för flera tjejer inom teknik.

Klara Adolphson

Klara Adolphson är ledarskapkonsult och jämställdhetsexpert på chefsorganisationen Ledarna, hon menar att engagemanget för att ha en jämställd företagsledning ofta är låg.

– Utifrån vårt perspektiv så görs det idag väldigt lite för att skapa jämställdhet här. Däremot ser vi att de som jobbar aktivt med detta, de lyckas med det, säger hon

Enligt henne tenderar kvinnor att få chefspositioner som har som syfte att vara förvaltande och strukturerande medan män ofta värvas till positioner som ska agera exekutivt och risktagande och där yrkesrollen är synlig utåt. Att just CIO-rollen har en mycket låg andel kvinnor tycker hon inte är förvånande:

– Tekniska positioner är alltid mansdominerade. Men när man rekryterar behöver man kanske inte alltid titta just där man brukar leta, kompetensen kan finnas på annat håll också.

– Det handlar inte bara om jämställdhet. Att alla i en ledningsgrupp har liknande bakgrund blir kostsamt på lång sikt, det måste finnas möjlighet att tycka annorlunda och ta risker, ha en annan referensram. Om Sverige ska lyckas driva innovation och tillväxt på den globala arenan kommer företagen bli tvungna att jobba mer med jämställdhet.