IFRS försvårar för investerare

Sedan 2005 ska noterade bolag inom EU följa gemensamma regler för redovisning. Tillgångar ska värderas till ett verkligt värde i koncernredovisningen i stället för som tidigare till anskaffningsvärdet, vilket innebär att företagen ska göra en bedömning av tillgångens marknadsvärde. Detta ger utrymme för subjektiva bedömningar och egna tolkningar.

– Tanken med de nya reglerna är god och fungerar i teorin, men svårigheten att applicera reglerna i praktiken gör att syftet – att få bättre jämförelser internationellt mellan noterade bolag – missas, menar Johan Lorentzon, forskare vid Handelshögskolan som skrivit avhandlingen Att värdera tillgångar – verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen.

Under arbetet har Johan Lorentzon sett att bolagen själva uppfattar redovisningen av tillgångar till marknadsvärde och att tillämpa de nya reglerna som svårt. För att skaffa sig ett slags buffert gör de ofta försiktiga värderingar. Att reglerna också tillåter företagen att argumentera för sitt redovisningssätt försvårar jämförelserna mellan bolag ytterligare.

– Värdeförändringar påverkar både resultat och ställning, och bolagens bedömningar får stor betydelse för om informationen är användbar för investerare vid ekonomiska beslut.