IP-strategi – är det något för ledningen?

Många företag är bra på att skapa IP men desto sämre på att skydda sina IP-rättigheter. Att ha en bra IP-strategi borde vara högprioriterat.

Många företag är riktigt bra på att skapa IP (Intellectual Property eller immateriella rättigheter – det vill säga de värden i en verksamhet som inte är fysiska, som design, logo, teknisk kunskap och idéer.) Tyvärr är många företag mindre bra på att hantera och skydda sina IP-rättigheter med hjälp av en bra IP-strategi.

Det är inte så konstigt eftersom verksamheter självklart fokuserar på tillväxt och på att skapa vinst. Mycket arbete görs av internjurister för att skydda verksamhetens mest värdefulla tillgångar, men tyvärr ser man ofta att kollegor i andra delar av verksamheten inte behandlar området med samma respekt – för det mesta i god tro och utan att ägna det närmare eftertanke.

IP-strategi borde vara högprioriterat

IP-strategi bör ligga högt på företagets prioriteringslista och kan med fördel integreras i den dagliga verksamheten. De flesta företag förstår utmärkt väl behovet av strategisk tillgång till IP, men det kan behövas hjälp med att säkerställa att det implementeras på en tillräckligt detaljerad nivå. Och det är här ledningen bör ta kontrollen.

Men hur gör man det? Och vad ska man fokusera på om man vill utnyttja den fulla potentialen av företagets IP-värden? En enkel process i fyra steg kan vara vägen framåt:

 • Inledande undersökning – förstå din nuvarande position
 • Analysera – identifiera problem och brister
 • Hantera problemen
 • Anpassa – var relevant

Att hantera IP är aldrig ett avslutat jobb. Prioriteringar och omständigheter förändras hela tiden, så det är viktigt att löpande kontrollera att metoden fungerar och genomföra förändringar när det är nödvändigt.

Hur ser en bra IP-strategi ut?

Verksamheter med ett bra och framgångsrikt sätt att hantera sina IP-rättigheter har vissa saker gemensamt:

 • IP är en central del av företagets verksamhet och alla förstår värdet och betydelsen av aktiviteterna.
 • IP-policyn är skräddarsydd, dvs anpassad till verksamheten och överensstämmer med företagets övergripande strategi.
 • Det är en bra balans mellan att skydda och förvärva rättigheter.
 • Tillgången till IP fungerar bra idag, men tar även hänsyn till företagets framtida utveckling.

Anpassa efter verksamheten

Du kan sitta i ledningen för en stor etablerad koncern, men du kan också leda en liten start-up. Vilken typ av verksamhet du leder har naturligtvis stor betydelse för hur du bör hantera IP.

I en verksamhet i uppstartsfas är omfattningen av IP relativt liten, eftersom företaget inte hunnit sprida sig på flera marknader – det gör vissa delar av IP-hanteringen enklare. Svårare att hantera kan vara de informella samarbeten som ofta uppstår med tredje part. Här gäller att förhindra att problem uppstår på lång sikt, samtidigt som man hela tiden lämnar utrymme för ytterligare utveckling. Investorer som företagsänglar och venture capital-firmor fokuserar ofta på att förbereda företaget för försäljning eller för att få in ytterligare kapital, och det kan ha väsentligt inflytande på IP-strategin.

För större företag gäller är det helt andra faktorer som styr IP-strategin. Fokus här ligger på att utveckla verksamheten inom nya områden, samtidigt som man stärker eller försvarar redan etablerade produkter och tjänster. Här är det viktigt att försvara de mest lönsamma IP-värdena för att kunna skapa monopol-områden och skydda marknaden från konkurrenter.

Undvik onödiga fel

Det finns ett antal områden inom IP-strategi och hantering där verksamheter ofta gör typiska, men kostsamma misstag. Det vi ofta ser är:

 • Brist på ett tydligt ägarskap av IP-hantering i verksamheten. För att undvika tvivel, bör detta vara ledningens och/eller styrelsens ansvar och därefter fortsätta ner genom verksamheten.
 • Företagssamarbeten är viktiga inom innovativa verksamheter, men det bör alltid råda klarhet i hur dessa samarbeten ska fungera när kommersiella möjligheter uppstår.
 • Licensstrategi är viktigt, särskilt i förberedelser inför en företagsförsäljning. I koncerner krävs en genomtänkt strategi för internlicensiering. 

Dessa problem är relativt enkla att åtgärda, men om det inte sker kan det leda till stora omsättningsförluster på grund av missade möjligheter att maximera värdet av företagets IP, eller dyra rättegångar mot konkurrenter som inkräktar på företagets område.

IP är det enda helt unika i en verksamhet och måste därför vara ett av de viktigaste områdena och därmed en fråga för ledningen. En bra strategi och hanteringar av IP är värdefullt för hela verksamheten. Det bidrar till att skapa och skydda värdet i företaget och samtidigt fokusera verksamheten på det som verkligen är viktigt.

Jesper Sellin
About Jesper Sellin 1 Article
Partner Potter Clarkson Sverige