”IR-funktionen måste bli proaktiv”

För CEO och CFO upplevs börsnoteringen sällan som odelat positiv. Aktiekursen är oförutsägbar och missvisande och kapitalanskaffningar blir tuffa och krävande processer. En viktig fråga är om IR-funktionen, i sin nuvarande defensiva utformning, är organisatoriskt rätt för tillväxtföretag eller borde omformas till en proaktiv strategisk funktion. För många företag borde en kapitalmarknadsstrategi vara lika viktig som den övergripande verksamhetsstrategin.

Ett börsnoterat företag noteras med de bästa intentioner. Företaget har en detaljerad utvecklings- och utrullningsplan och kapitalet från noteringsemissionen kommer att räcka. När verkligheten hunnit i kapp kommer tids- och kapitalkravet behöva multipliceras med pi, 3,14. Det tar ofta mer än tre gånger så lång tid och kostar minst tre gånger mer.

Men det är egentligen inte något problem – om situationen hanteras på ett proaktivt sätt. Kapitalmarknaden vill att företagen skall lyckas. Men företagen behöver kommunicera och interagera med sina nuvarande ägare och framtida ägare på ett bättre sätt.

Omvärlden behöver förstå vad som sker och det sker inte genom en anorektisk kvartalsrapport.

”Gynnar inte bolagets börsvärde”
IR- funktionen är generellt sett helt fel utformad. Informationen är enkelriktad och ekonomiska resultat skall ut och uppfylla minimikraven. Kontakter sker bara med analytikerkåren, som dessutom bjuds in till kapitalmarknadsdagar.
Förfarandet gynnar inte bolagets börsvärde och kapitalanskaffningsförmåga. Särbehandlingen skapar misstänksamhet och de professionella investerarna är ute efter speciell, exklusiv information som gör att de kan få vara med om en kursuppgång.

Interaktion med den stora breda kapitalmarknaden, som kan skapa långsiktiga värdefulla investerare, existerar inte annat än i teorin.
Om företaget skall nå sina strategiska mål, med den tidsfördröjning som ofta följer med naturlagarna, krävs en kapitalmarknadsutveckling som stöder utvecklingen. Företaget behöver kontinuerligt få ett större antal investerare och ge omvärlden en positiv känsla för teknik och strategi, då stiger kursen. Emissioner behöver planeras så att marknaden är redo och villig att investera.
Idag reagerar marknaden negativt på nyheter om nyemissioner. Om omvärlden förstår kapitalbehovet mottas det positivt, som en värdeökningsmöjlighet. Det innebär en värde- och kapitalanskaffningsstrategi. Sannolikt en ny funktion.

En fungerande kapitalmarknadsstrategi innebär att det redan 12 månader innan en emission finns en plan för vilka som skall investera och hur de hittas och attraheras. Investerarmarknaden är som vilken marknads som helst och kan segmenteras på olika sätt. Det finns i ökande omfattning en efterfrågan på etiskt korrekta investeringsalternativ och många vill försäkra sig om att miljökraven uppfylls.

Dagens IR-verksamhet behöver ersättas med en strategisk resurs. IR-avdelningens informationstillrättaläggande behöver kompletteras med en kvalificerad ekonom med förmågan att planera emissioner och att interagera med kvalificerade och engagerade aktieägare. Förändringen kommer att minska risken och öka värdet, något som gör livet betydligt lättare.