Koncerninterna lån kan ge skattesmäll

Skatteverket ska granska privata företag inom skola, vård och omsorg särskit avseende ränteavdrag och förväntas fokusera bland annat på koncerninterna lånevillkor. Bakgrunden hittar vi senaste tidens diskussioner om koncerninterna lån och skatteplanering inom företag i vårdsektorn.

– I och med den diskussion som uppstått kan det konstateras att det är viktigare än någonsin att företag ser över sina koncerninterna lån och transaktioner och försäkrar sig om att de ligger i linje med armslängdsprincipen, detta för att undvika oförutsedda skattekonsekvenser, kommenterar Mikael Hall, partner på Ernst & Young.

Innan regeringen annonserade Skatteverkets nya uppgift fick Företagsskattekommittén i uppdrag att se över land annat skattereglerna om ränteavdrag. Förmodligen kommer ett förslag till skärpta regler att lämnas våren 2012 enligt finansminister Anders Borg.

Svenskt näringsliv är positivt till utredningen men påpekar samtidigt att det är viktigt att man inte hämmar investeringar genom att minska tillgången på riskkapital och höja kapitalkostnaderna. Även om bolagsskatten i Sverige är konkurrenskraftig så är kapitalinkomstskatten nästan dubbelt så hög som i jämförbara länder, varför företag söker alternativa finansieringsvägar. Att utnyttja rätten till ränteavdrag är en sådan lösning. Svenskt näringsliv påpekar även att det är viktigt att utformningen av nya skatteregler inte leder till att normalt verkande företag påverkas negativt genom minskade investeringar eller nedläggningar.