Lär dig mer om de nya skattereglerna

Ett seminarium ska gå igenom hur regeringens förslag att begränsa avdragsrätten för räntekostnader i bolagssektorn med mera kan påverka företagen.

Nästa år kan vi få helt nya skatteregler i bolagssektorn. Regeringen har nämligen lagt ett förslag om nya regler på området som kan träda i kraft 30 juni 2018. I förslaget ingår bland annat:

  • riktade avdragsbegränsningar för koncerninterna räntekostnader,
  • nya skatteregler rörande leasing,
  • en tillfällig begränsning av rätten att utnyttja underskott från tidigare år, och
  • en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 procent till 20 procent.

Dessutom ska avdragsrätten för alla räntekostnader i bolagssektorn begränsas. Regeringen föreslår också att företagen ska använda en Ebit-baserad modell, även om Ebitda också ska tillåtas. Förslaget har kriterats av bland annat Svenskt Näringsliv.

De menar att Ebitda borde vara det naturliga första valet då det bättre återspeglar företagets betalningsförmåga. Procentsatserna för avdragen är också för lågt satta enligt Svenskt Näringsliv. Något som kan försämra konkurrensläget för svenska företag, Dessutom menar organisationen att de nya reglerna ökar krånglet för mindre företag.

För den som vill veta mer om förslagen kommer PWC att anordna ett seminarium där de ska gå igenom huvudpunkterna i regeringens förslag, diskutera kring en del praktiska räkneexempel från olika branscher och samla upp reaktionerna och analyserna i de remissyttranden som kommit in.

Seminariet äger rum 20 och 24 oktober i Göteborg, 23 oktober i Malmö och 26 oktober i Stockholm.