Månadens CFO: Sofia fick rätsida på lönsamheten

Sofia Hultberg kan energibranschen. Hon är CFO på Elverket Vallentuna sedan tre år tillbaka. Bolaget är en lokal nät- och bredbands-leverantör och levererar dessutom el nationellt. En mindre aktör bland de stora energijättarna. Men storleken och den lokala förankringen är även till bolagets fördel, säger Sofia.

– Du får en närmare dialog med kunden, varför vi upplevs som engagerade och nära i kundens behov.

Innan hon kom till Elverket Vallentuna arbetade hon som nordisk ekonomichef på Fortum Distribution, där affären omfattade sju miljarder kronor i omsättning och investeringar på närmare tre miljarder.

Tjänsten kom att vara i tre år och fokus under den perioden var att implementera en ny ekonomiprocess, i form av intäktssäkring, analys och rapportering som stöd till verksamheten.

Under ett års tid arbetade hon även inom ett av Fortums affärsområden med ansvar för att ta fram och implementera en ny nordisk finansiell styrmodell samt en affärsplattform för den nordiska marknaden. 42 personer var inblandade i projektet.

– Det var en av de mest lyckosamma implementeringarna jag varit med och genomfört.

I samma veva, som ytterligare ett led i projektet, outsourcades de lokala ekonomifunktionerna till ett gemensamt shared service center. De ekonomiska kärnprocesserna centraliserades medan ansvaret och den finansiella styrningen för affären låg kvar inom affärsområdet.

Rörigt första intryck
Hon har jobbat en hel del med strategiska projekt, effektiviserat och rationaliserat kostnader och systemimplementationer i bland annat Fortum. Cirka tio år inom energibranschen har hon bakom sig. Hon har jobbat med allt från elhandels-bolag och kundserviceenheter till infrastrukturella investeringar. Drivit SLA:er i syfte att produktifiera och bygga betal-modeller för kundservicetjänster.

När Sofia klev in på Elverket Vallentuna i augusti 2009 såg hon det som bra ett tillfälle att jobba med en företagsledning och styrelse i ett publikt bolag.

– Fortum var också publikt, men där satt jag inom ett affärsområde och med ett annat sätt att styra verksamheten i jämförelse med ett självständigt bolag som inte ingår i en större koncern. Elverket utgår från styrelsens mål och strategier och bolagets behov av styrning och uppföljning på ett mer konkret sätt än vad du har möjlighet till i en större koncern.

Första intrycket av Elverket Vallentuna var rörigt, men positivt. 2010, kort efter att Sofia hade tillträtt som CFO, redovisade bolaget det sämsta resultatet någonsin. En mycket kall vinter och en otydlig riskpolicy hade lett till att affärsriskerna fått stort genomslag i resultatet.

– Det är många perspektiv som ska tas om hand av en CFO. Du behöver förstå vad som händer i affärerna och vad orsaken är till det som sker och samtidigt kunna förklara för styrelsen vad som behöver göras och sedan vidta åtgärder.

Det blev en tuff start. Sofia insåg snabbt att det var ganska omfattande grepp som behövde tas för att få rätsida på lönsamheten i bolaget.

– Jag har nog alltid haft det förhållningssättet, att bilda mig en uppfattning om helheten för att förstå konsekvenser och utifrån det dela upp problemställningarna för att därefter prioritera aktiviteter på kort och lång sikt.

Hålla bollen i rullning
Nu handlar det om att hålla förändringen vid liv, att leva förändringen och förädla den ytterligare. Få pianot att spela själv.

– När du inför ett nytt system är det en lång process. Från själva implementationen till att sätta bollen i rullning och sedan att mäta, förstå och följa upp effekterna.

Målet framåt är att få ett bra kassaflöde och optimera processhanteringen i verksamheten. När det gäller kassaflödet handlar det både om lönsamhet i affärerna, finansieringen och att titta på de partners man jobbar med, säger hon. För processhanteringen gäller det framför allt att mäta, följa upp, och sedan korrigera. Och sedan få organisationen att leva med det nya förhållningssättet.

– Största kvittot på en lyckad förändring är att se att förändringen fortfarande lever, även om du själv har gått vidare och arbetar med andra projekt.

Den största utmaningen i förändringar är införsäljningen, menar Sofia. Att få med sig organisationen och få den att förstå varför något måste göras.

– Jag tycker att det är jätteviktigt med tydlighet kring målen och att det även finns en tydlighet gentemot medarbetarna så att man på ett enkelt sätt kan kommunicera kring målen. Har du väl gjort det och fått resurser på plats, då blir genomförandet enklare.

Som CFO måste man också kunna lämna ut ansvar och följa upp organisationen löpande, konstaterar hon. Det är organisationen i sig som ska stå för genomförandet genom att medarbetarna ges mandat att driva de förändringar som satts.

– Släpp in medarbetarna så tidigt som möjligt. Få dem att ta ansvar och komma med egna lösningar.

All tillväxt kostar, säger Sofia. Det handlar bara om att ha en bra paketering för finansieringen. Utmaningen i elbranschen är att med både en avreglerad och en reglerad verksamhet se till att Elverket Vallentuna, som publikt bolag, också genererar avkastning. Elhandelsdelen, den avreglerade verksamheten, är en affär med låga marginaler och större risker.

– Att manövrera den handlar om att bygga volym. Det ska ske under en lönsam tillväxt. Samtidigt får det inte innebära för höga kostnader. Det är hela tiden en avvägning och en balans.

Backspegelperspektiv
Sofia Hultberg har jobbat både i små och stora bolag. I mindre bolag är beslutsvägarna kortare.

– I ett litet bolag har du inte samma mängd specialister. Varje funktion måste vara bredare, vilket gör att det oftare går snabbare att genomföra saker. .

Typiskt för energibranschen att den har ett högt systemberoende
.
– Du måste löpande följa upp data i olika system. Ju mer komplex affären är, desto mer systemstöd behöver du. Det kräver en väldigt bra insikt i systemplattformen och att du klarar av att hantera de många avräkningsprocesserna rent systemmässigt och med kvalitet. I det förloppet kan det finnas många kritiska finansiella punkter.

Sofia gillar att titta på siffror ur ett backspegelperspektiv. Snegla bakåt men samtidigt hela tiden röra sig framåt.

– Vad betyder siffrorna vi haft tidigare för det vi ska göra framöver? Det tror jag är ett viktigt lärande för att veta att verksamheten är på rätt väg.

Hennes främsta drivkraft bortsett från affären, det som oftast är största incitamentet för en CFO, är förändring och att driva förändringsprocesser för att optimera lönsamheten. Oavsett om det handlar om att vidareförädla eller göra en hel turnaround. Hon tror heller inte på att som finanschef enbart förmedla fakta.

– En CFO måste klara av att få organisationen att ha förståelse för affären som helhet och att få medarbetarna att förstå anledningen till varför förändringen måste ske. Så att organisationen är med och åstadkommer förändringarna som behövs i processen.

Bolaget hon jobbar på i dag är inte samma bolag hon klev in i för tre år sedan. En ny strategi har lagts. Man har satt en ny finansiell styrmodell, implementerat ett nytt affärssystem och ett nytt sätt att se på risk. Nästan hela företagsledningen är utbytt. I mars fick koncernen en ny vd.

– Organisationen som var där och då när jag kom till bolaget var inte införstådda med behovet av förändring. För att lyckas måste alla i företaget få möjlighet till förståelse för vart man befinner sig och vart man är på väg.

Nu har hon genomfört förändringen att vända lönsamheten med många stora grepp.

– Det har varit många stora penseldrag. Vi har gjort en enorm transformation. Nu finjusterar vi de små detaljerna och ser hur vi till exempel kan hitta nya sätt att göra affärer, både med kunder och med leverantörer.

Mer än bara fakta
En bra CFO är någon som är orädd, menar Sofia Hultberg. En person som vågar lyfta fram olika frågor och synliggöra konsekvenser, inte minst i den egna ledningsgruppen och styrelsen.

– Du måste våga visa på följderna av ett visst beslut. CFO-rollen för mig är att förstå helheten av alla typer av affärer. Du kan vara jätteduktig på redovisning men kan du inte affären kan du heller inte förstå när det blir fel. Du måste lära dig vad den består av i termer av flöden, prissättning och risker, för att förstå hur det faller ut i finansiella flöden.

En annan del av rollen är det som inte handlar om ren fakta. Att som CFO ha örat mot rälsen och fånga upp saker längs vägen. De förändringar som hittills genomförts av såväl metoder som organisation har gett effekt och lett till att Elverket Vallentuna i dag, ett år senare, redovisat sitt bästa resultat någonsin.

Om fem år hoppas hon att företaget lyckats införliva och leverera enligt den strategi man satt upp.

– Vid det laget ska planerna för att realisera ytterligare en ny strategi ha tagits fram. Målet är att vi ska klara av att leverera på ett lönsamt och effektivt sätt. Fortsätta växa, men inte dra på oss mer kostnader, så att vi bygger en bra lösning både för kunder och för våra aktieägare.