Många CFO:er väljer säkra utlandsinvesteringar

I höstas släpptes resultaten av BDO:s undersökning BDO Ambitions Survey. Undersökningen genomförs årligen, denna gång bland totalt 1 050 CFO:er i 14 länder. Resultaten visar bland annat att en stor andel, 28 procent, av CFO:erna upplever att det är svårare att göra affärer utomlands i dag jämfört med för tre år sedan. Anledningarna till detta uppges vara dålig konjunktur, ökade regleringar och ökad konkurrens, i den ordningen.

– Valutarelaterade och politiska risker har ersatt byråkratiska risker på topplistan över hinder för internationell expansion. Dessutom ökar risker i både antal och omfattning, säger Carl-Johan Kjellman, vd på BDO i Sverige.

BDO är Sveriges sjätte största revisions- och konsultföretag och har kontor i 140 länder. Verksamheten är inriktad på fyra affärsområden – rådgivning, revision, skatt och företagsservice.

– Vi fungerar som en lokal kontakt och kan genom att vara på plats hjälpa företag vid internationella investeringar. Framför allt kan vi hjälpa till med regulatoriska och byråkratiska hinder som kan uppstå vid utlandsetableringar.

Den ökade reglering många uppfattar som problematisk tror han hänger ihop med större omvärldsrisker och politiska oroligheter.

Fortsatt återhållsamhet
Att företagen, enligt undersökningen, anser att konkurrensen hårdnat hänger ihop med konjunkturläget. Carl-Johan Kjellman tror att det kommer att dröja innan kurvan vänder.

– Vi ser generellt sett en fortsatt återhållsamhet i investeringar, expansion, uppköp och sammanslagningar. Sverige har klarat sig förhållandevis bra ur ett globalt perspektiv, men vi kommer också att påverkas. Dessutom är Sverige ett stort exportland, stora delar av de investeringar som görs i Sverige kommer från så kallande ”safe havens”.

Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, BRIC, har gått från att vara högriskmarknader till att vara säkra mål för investeringar och är inte längre tillväxtmarknader.

BRIC-länderna stärker sina positioner som attraktiva investeringsmarknader tillsammans med Tyskland, Storbritannien och USA – ”the big seven”. Två tredjedelar av CFO:erna planerar att fokusera på dessa marknader för internationell expansion under de kommande tre åren. Detta kan jämföras med motsvarande knappt hälften av CFO:erna föregående år.

De nya favorittippade tillväxtmarknaderna CIVETS, Colombia, Indonesien, Vietnam, Egypten, Turkiet och Sydafrika tror han snart kommer att etablera sig som nya investeringsmarknader.

– De visar inte samma ekonomiska inbromsning som BRIC-länderna, har yngre befolkning och högre tillväxt.
Enligt BDO Ambitions Survey planerar en femtedel av CFO:erna att expandera på dessa marknader, främst i Sydafrika, Indonesien och Turkiet.

Lägre risk och högre förutsägbarhet

Ett vanligt misstag vid utlandsetableringar är att inte ha tillräcklig lokal förankring, exempelvis genom lokalt anställda medarbetare. Carl-Johan Kjellman menar att CFO:n har en viktig roll när det gäller beslutsfattande i frågor som rör expansion och vilka länder som ska stå i fokus för nyetableringar och fortsatta investeringar.

– En av finanschefens nyckelroller är att analysera risker. De flesta CFO:er söker sig till sådant som innebär en lägre risk. Eurokrisen har satt sina spår och få företag vill investera i länder som Grekland och Spanien. Även investeringsviljan i andra högriskländer har minskat bland CFO:er jämfört med föregående år.

– Det finns en trend just nu där företag dras till marknader med lägre risk och högre förutsägbarhet. Riskerna ökar, men inte framgångarna. Många väljer därför mer säkra investeringar.