Många företag brister i innovation

Många svenska företag upplever brister i strategier och processer för att ta tillvara på innovation och nya initiativ. Det visar en undersökning genomförd avCudri AB där totalt 50 vd:ar, chefer och specialister med insikter i företagens och organisationernas praktiska och strategiska arbete deltagit. Resultatet av undersökningen visar att respondenterna upplever en bristfällighet i både ledarskap och innovationsklimat samt strategier för att kunna ta tillvara och implementera nya initiativ.

En klar majoritet, 94 procent, tror att innovation är av stor eller avgörande betydelse för företagets överlevnad. Trots det anser en stor andel av respondenterna att de har en bristfällig innovationsprocess; På en skala från 1 till 6 där respondenterna ombads ange hur pass välkänd innovationsprocessen i företaget är får nummer 2 flest svar.

Nästan hälften av personerna, 45,6 procent, uppger vidare i undersökningen att problem ofta löses kortsiktigt och man inte lär av sina misstag. En dryg tiondel upplever att man i företaget inte tar itu med problem alls.

De som i undersökningen ansåg sig ha en tydligt definierad och utformad innovationsprocess upplever även att de är bra på att hitta nya idéer, producera nya produkter och tjänster samt ta bort äldre produkter eller tjänster.