Moms vid försäljning av dotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom öppnat för avdragsrätt för moms på kostnader som har samband med försäljning av dotterbolag.

Kostnader som uppstår när ett företag avyttrar aktier i ett dotterbolag har inte ansetts vara avdragsgilla ur ett momsperspektiv tidigare, men nu kan det ha ändrats. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen precis kommit med en dom där ett företag fick göra avdrag för ingående moms på kostnader, som konsulttjänster, vilka uppkommit då bolaget avyttrat aktier i ett dotterbolag.

Som anledning anger domstolen bland annat att ”kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet”. Enligt domstolen var kostnaderna inte kopplade till själva aktieförsäljningen utan ingick i priset på bolagets produkter i den skogsförvaltande verksamheten.

Kammarrätten avslog tidigare företagets avdrag, men Högsta förvaltningsdomstolen sätter nu en annan praxis.

I en kommentar till domen skriver Deloitte i en kommentar följande:

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande öppnar upp för att avdragsrätt för moms på t.ex. advokatkostnader och kostnader för due diligence i samband med aktieförsäljningar kan medges i de fall försäljningen kan hänföras till en kvarvarande momspliktig verksamhet i bolaget.

Det kan också noteras att det kan finnas möjlighet till omprövning av tidigare ej gjorda/vägrade avdrag bakåt i tiden. Under 2017 är år fr.o.m. 2011 öppna för omprövning. Detta gäller till följd av en specialregel i skatteförfarandelagen även om frågan redan avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som fått laga kraft.

PWC har också läst domen och pekar på att det fortfarande återstår att se hur Skatteverket väljer att tolka domen samt att det rådde specifika omständigheter i det här fallet. De skriver bland annat:

Vår bedömning är att HFD öppnar upp för att avdrag för ingående moms på kostnader i samband med avyttring av aktier i bolag kan medges. Detta förutsätter dock att kostnaderna i fråga kan kopplas till den samlade momspliktiga verksamhet som bolaget bedriver. Omständigheterna i fallet var dock ganska specifika och av domen framgår inte på vilken grund bolaget styrkt att avyttringen av aktierna syftade till att effektivisera kvarvarande verksamhet samt att frigöra kapital för denna.

För företag som gjort liknande affärer sedan 2011 rekommenderar PWC att de gör följande:

  • En inventering bör göras av om bolaget sedan 2011 haft kostnader i samband med aktieavyttringar där avdrag inte yrkats för ingående moms.
  • Kan bolaget visa att det finns ett samband med en kvarvarande momspliktig verksamhet bör bolaget ansöka om omprövning och yrka avdrag för ingående moms på aktuella kostnader. Det kan förväntas att bevisning kommer att granskas och begäran om omprövning bör göras öppet.
  • Bolag bör framgent kunna göra avdrag för moms på kostnader som uppkommer i samband med en försäljning där en koppling finns till den samlade momspliktiga verksamhet som bedrivs av bolaget. Givet den oklarhet som finns i rättsläget bör dock ett sådant yrkande göras öppet.