Moms vid representation: Ditt företag kan få tillbaka pengar

Detta har hänt:
Den tyska biltillverkaren Porsche anordnade 2008 en pressträff vid ishotellet i Jukkasjärvi i samband med lanseringen av en ny bilmodell. Porsche yrkade avdrag för kostnaden som marknadsföring, men Skatteverket ansåg att det istället var fråga om representation.

Porsche yrkade då i andra hand att momsen skulle få dras av med ett högre belopp än vad Skatteverket medgett. Porsche hänvisade till att artikel 176 i mervärdeskattedirektivet bland annat innebär att reglerna om avdrag för moms vid representation inte får ändras efter att ett land blir medlem i EU.

Baserat på de nu gällande reglerna  hade Porsche av Skatteverket medgivits avdrag med 15 kronor, det vill säga 25 procent av 60 kronor, per person enligt reglerna om demonstrationer och visningar. Kammarrätten i Göteborg fann att Sverige inte hade rätt att ändra reglerna om avdrag för moms vid representation efter att Sverige gått med i EU och att Porsche därmed hade rätt till ett högre avdrag än vad Skatteverket medgett.

Skatteverket har inte överklagat domen, vilket enligt uppgift beror på att man anser att den är korrekt. Rätten att dra av moms har hela tiden varit kopplad till det belopp som är avdragsgillt vid inkomsttaxeringen. Att momssatsen på restaurangmåltider har ändrats vid ett par tillfällen medför dessutom att storleken på avdragsgillt belopp har påverkats.

Med nu gällande momssats blir avdraget för moms enligt Skatteverkets anvisningar 10,80 kronor om man äter på restaurang, det vill säga 12 procent av 90 kronor. Vid demonstrationer och visningar med catering sjunker beloppet till 7,20 kronor – 12 procent av 60 kronor.

För tidigare år än 2012, då momssatsen på restaurangmat var högre, blir de tillåtna momsavdragen högre enligt Skatteverkets anvisningar.

Kammarrättens dom innebär att de nuvarande reglerna blir ogiltiga vad gäller moms och att avdraget i stället ska uppgå till den moms som utgår på inköp på upp till 300 kronor per person, oavsett tillfälle, precis som vid EU-inträdet. Det förhållandet att man vid inträdet i EU inte fick dra av den del av
representationskostnaden som avsåg alkohol måste också beaktas.

Med nu gällande momssats på restaurangmat, och förutsatt att det inte ingår alkohol, blir momsavdraget högst 36 kronor per person och måltid. För tid när momsen på restaurangmåltider var 25 procent blir avdraget högst 75 kronor per person och måltid.

Eftersom den del av momsen som inte får dras av återförs som en icke avdragsgill kostnad vid inkomsttaxeringen kommer även inkomsttaxeringen att påverkas av de ändrade momsreglerna. Till den del man får tillbaka moms som inte dragits av tidigare år skall denna dock räknas som en intäkt vid inkomsttaxeringen. Detta har betydelse om man begär rättelse av tidigare års representation.

Expertens råd:
Med hänsyn till ändrade momssatser och regler vid olika tillfällen samt att man vid varje tillfälle måste titta på i vad mån det har ingått alkohol kan en granskning av gamla representationsavdrag bli tidsödande.

Till detta kommer att representation är ett område där det sannolikt sker rätt stora fel rent allmänt. Därför är det troligt att många väljer att bara titta på större representationstillfällen, men enbart julluncher, kick-off:er och PR-evenemang kan ge betydande belopp om mån man väljer att rätta retroaktivt.

Jag rekommenderar att man inte väntar med att lämna in en begäran om omprövning av momsen och av inkomstskatten. Den som velat ompröva inkomstskatten för 2007 skulle ha lämnat begäran före årsskiftet eftersom fristerna enligt de svenska reglerna förmodligen kommer att gälla – de medger bara rättelser för innevarande beskattningsår och ytterligare sex år tillbaka i tiden.

Viktigast är dock att få rutiner på plats så att man snabbt kan börja utnyttja de fördelar som domen ger vad gäller att kunna dra det högre momsbeloppet. Dock måste även förbudet att dra moms på alkohol, som åter blir aktuellt, beaktas.

Momsen går sannolikt att ompröva tillbaka till den 1 januari 1996 eftersom det rör sig om felaktig implementering av EU-rätten. Inkomstskatten går dock bara att rätta för innevarande beskattningsår och sex år bakåt.

Som avslutande kommentar kan konstateras att EU-rätten har haft en stor påverkan på den svenska momsen och att detta knappast torde vara det sista fall där EU-rätten medför att de svenska reglerna underkänns.

Om skribenten: Fredrik Gustafsson är advokat och partner på DLA Nordic.