Mycket kvar att göra inom compliance

Regelefterlevnad (compliance) är en viktig del i ett företags riskbedömning och strategiarbete, men ändå är det lite si och så med efterlevnadskontrollen på många håll. Det visar en rapport från PWC där 800 personer med ansvar för regelefterlevnad fått svara på en enkät.

– Det finns mycket att göra för företagen, inte minst när det gäller att bättre bädda in kvalificerat kunnande om regleringsrisker och etik i affärsstrategisk planering och beslutsfattande. Även det så fundamentalt viktiga riskbedömningsarbetet behöver många ta sig en ordentlig titt på eftersom detta utgör prioriteringsgrund för hur man ska agera proportionellt i förhållande till riskerna, säger Ulf Sandlund, compliancespecialist på Forensic Services på PWC.  

Några av de viktigaste resultaten från rapporten är att:
 

  • Knappt hälften av företagen mäter och utvärderar den för alla complianceprogram så viktiga ”tonen från toppen” från toppchefer och styrelser.

 

  • Endast 36 procent av de intervjuade compliancecheferna eller chefsjuristerna är en integrerad del i företagens strategiarbete, vilket är en slående låg andel då ökade regleringar ses som ett topphot bland många företag.

 

  • En tredjedel av företagen saknar ägarskap för compliancerisker i affärsverksamheterna. Den vanligaste orsaken till detta beror på att företagens koncernfunktioner tagit över och ”producerar” compliance åt affärsverksamheterna, vilket skapar osäkerhet.

 

  • Bara en dryg femtedel av företagen gör sina riskbedömningar tillräckligt influerade av affärsverksamheterna ute i linjen. Det här öppnar upp för att kritiska insikter lätt kan missas och att bedömningarna inte blir tillräckligt granulerade.

 
För de företag som arbetar proaktivt med regelefterlevnad finns det mycket att tjäna och för de som inte lägger tillräckligt vikt vid arbetet kan det bli väldigt kännbart.

– Enbart under de senaste två åren har vi haft en dryg handfull svenska storföretag som endera har enorma bötesförelägganden hängande över sig eller fått böter på sammanlagt 20 miljarder kronor och rejält skamfilade anseenden för överträdelser av korruptions- och antitrustlagar med mera. De här exponeringarna hade i allt väsentligt kunnat undvikas om företagen haft ändamålsenliga complianceprogram på plats, säger Ulf Sandlund.