Nya ränteavdragsregler sågas i remisserna

Regeringens förslag om nya ränteavdragsregler får tummen ner i remissvaren från näringsliv och kommuner.

Remisstiden för regeringens promemoria ”Nya skatteregler för företagssektorn” har precis gått ut och bemötandet blev knappast vad regeringen hoppades på. Svenskt Näringsliv har gått igenom remissvaren och deras analys är att en stor majoritet av svaren är kritiska och att bara ett fåtal är direkt positiva til förslaget.

En anledning är att regeringen förespråkar att företagen ska använda en Ebit-baserad modell, även om Ebitda också ska tillåtas, vilket Svenskt Näringsliv kritiserat tidigare. I remissvaren får organisationen stöd från Fastighetsägarna, Stockholms Handelskammare, Svensk Handel, Skanska och NCC med flera. De pekar på att en Ebitda-regel bättre beaktar företagens kapitalintensitet och kapitalbehov.

Förslaget innehåller även begränsningar av rätten till underskott, vilket får mycket kritik. En sådan begränsning skulle drabba konjunkturkänsliga företag och företag som har höga risker i sin affärsverksamhet.

Ett förslag i promemorian som många är nöjda med är en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondskatten från 22 procent till 20 procent, men många instanser påpekar också att nivån på sänkningen inte kompenserar för bristerna i resten av förslaget.

Om regeringen ändå tänker driva vidare förslaget eller revidera det utifrån remissvaren återstår att se. Svenskt Näringsliv skriver i alla fall att ”regeringen fått in ett stort antal yttranden över förslagen och vi förutsätter att regeringskansliet i den fortsatta beredningen tar hänsyn till vad som framförs i yttrandena och även öppnar upp för diskussioner med externa experter”.