Nytt försök med gemensam bolagsskattebas

När EU lade ett förslag om en gemensam bolagsskattebas inom EU för fem år sedan hände just ingenting, men nu är det dags för en omstart. EU-kommissionen har nämligen lagt ett nytt förslag med samma innebörd, men där det finns klara skillnader mot det ursprungliga förslaget.
 
Tanken är att det ska bli obligatoriska regler kring en gemensam bolagsskattebas, CCTB. Dessutom finns det riktlinjer för hur konsolidering och vinstallokering av den gemensamma bolagsskattebasen ska ske, CCCTB. De två olika delarna ska lanseras var för sig där det första förslaget ska börja gälla 1 januari 2019 medan CCCTB ska träda ikraft 1 januari 2021.
 
Förslaget går bland annat ut på följande:
 

  • Beräkning av bolagsskattebasen, där förmånliga avdragsregler gällande FoU-kostnader föreslås

 

  • Gemensamma avskrivningsregler på tillgångar

 

  • Gemensam definition av fasta driftställen (som i princip följer OECDs förslag inom ramen för BEPS-arbetet)

 

  • Möjlighet till avdrag för ökningar av eget kapital i syfte att åstadkomma större skattemässig jämlikhet mellan lånefinansiering och finansiering genom eget kapital

 

  • Skattefrihet för kapitalvinster och utdelningar på andelar där ägandet uppgår till mer än 10 procent

 
PWC har analyserat förslaget och skriver i ett blogginlägg:
 
”Att EU-kommissionen denna gång föreslår en tvåstegsraket får rimligen tolkas som att kommissionen vill försöka begränsa de inledande förhandlingarna till att enbart avse hur en gemensam bolagsskattebas kan fastställas. Det finns emellertid, enligt vår bedömning, en tydlig risk för att en politisk överenskommelse är svår att nå även vad gäller det inledande CCTB-förslaget. En stor del av ländernas skattesuveränitet går förlorad för det fall CCTB och CCCTB blir verklighet.”