Nytt om moms vid försäljning av dotterbolag

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande om avdragsrätt för moms på kostnader för försäljning av dotterbolag.

Före sommaren kom Högsta förvaltningsdomstolen med en dom som ändrade en tidigare dom i Kammarrätten. Det handlade om hur och när företag kan göra avdrag för moms på kostnader för försäljning av dotterbolag. Den domen har nu föranlett Skatteverket att komma med ett ställningstagande som visar hur verket ser på frågan.

I ställningstagandet skriver Skatteverket bland annat att:

”Enligt Skatteverkets uppfattning kan avdragsrätt för ingående skatt på kostnader för en aktieförsäljning endast komma ifråga när ett företag har anskaffat tjänster för att göra en omstrukturering i syfte att effektivisera och frigöra kapital till en egen kvarvarande rörelse som ligger vid sidan av aktieinnehavet och deltagandet i förvaltningen av ägda bolag.

Det krävs då att företaget kan styrka syftet med objektiva omständigheter. Hur stor del av den ingående skatten som är avdragsgill beror dock på hur stor del av rörelsen som medför skattskyldighet.”

Det finns också en del undantag vad gäller holdingbolag som säljer dotterbolag.

Fredrik Lund, momsrådgivare på PWC, kommenterar i ett blogginlägg Skatteverkets inställning och han menar bland annat att:

”Möjligheterna till avdragsrätt för moms på kostnader i samband med aktieförsäljningarna har ökat jämfört med Skatteverkets inställning fram tills nu. Ställningstagandet väcker dock en hel del frågor bland annat på vilka grunder holdingbolag saknar avdragsrätt i de ovan angivna situationerna. Vidare kan man fundera över hur ett bolag ska kunna bevisa att medlen från aktieförsäljningen används i den kvarvarande momspliktiga verksamheten.”

För de bolag som haft kostnader för försäljning av dotterbolag rekommenderar han att de agerar på följande sätt:

  • Om bolaget inte tidigare yrkat avdrag men kan visa att det finns ett samband med en kvarvarande momspliktig verksamhet, bör bolaget yrka avdrag för ingående moms på aktuella kostnader. Det kan förväntas att bevisning kommer att granskas och begäran om omprövning bör göras öppet.
  • Bolag bör framgent kunna göra avdrag för moms på kostnader som uppkommer i samband med en försäljning där en koppling finns till den samlade momspliktiga verksamhet som bedrivs av bolaget. Givet den oklarhet som finns i rättsläget bör dock ett sådant yrkande göras öppet.