Ökade bedrägerier men litet intresse att förebygga

Av svenska storbolag har nästan en tredjedel, 32 procent utsatts för bedrägeri under de senaste två åren. Snittet i Västeuropa ligger på 21 procent och för övriga världen på endast 16. Resultaten kommer från Ernst & Youngs rapport: Global Fraud Survey, som nu genomförts för 11 gången. Företag i sammanlagt 36 länder ingick i underlaget, i Sverige har beslutsfattare inom 25 större bolag medverkat.

Svenska företag utmärker sig också i undersökningen genom att de mer sällan än andra genomför utvärderingar av risken för bedrägerier. 58 procent av de svenska företagen hade inte genomfört en sådan kontroll de senaste 6 till 12 månaderna, att jämföra med 42 procent globalt.

Hur stor andel av företagen som genomfört en utvärdering av risken för interna brott i Sverige, Västeuropa och världen. Källa: Ernst & Young Global Fraud Service

Enligt Kenneth Johansson, executive director hos Ernst & Young, har de svenska företagens intresse för dessa frågor inte ökat nämnvärt till följd av den ekonomiska nedgången. Däremot brukar bedrägerier som får uppmärksamhet i media, leda till att fler företag ser över sina kontrollsystem.

Han pekar på tre viktiga faktorer för att säkra sin interna kontroll och förebygga bedrägerier:

  • Ansvarsfördelningen: att flera personer tar ansvar för ett beslut så att exempelvis ingen ensam kan både ta beslut om och genomföra en betalning.
  • Transparens: detta ställer krav på att företaget har goda rutiner kring dokumentation och rapportering. Man bör dokumentera avrop och inköp på ett standardiserat sätt inom hela bolaget. Det gör också att internrevisorn har möjlighet att gå igenom dokumentationen i efterhand.
  • Återkommande kontroller: uppföljningar av verksamheten med avstämningar av hur betalningsrutiner fungerar kan både förebygga och upptäcka oegentligheter.

– Det här gäller nästan för alla bolag med mer än ett fåtal anställda. I stora bolag har man mer komplexa system och möjlighet att lägga in automatiserade spärrar och kontroller, men man kan göra mycket manuellt och bygga in kontroller den vägen

Kenneth Johansson, menar att den höga siffran för Sverige delvis kan bero på att företag i andra länder varit mindre öppna i sina svar. Samtidigt visar de svenska svaren att antalet bedrägerier ökat under den senaste tidens lågkonjunktur.

– De två vanligaste typerna av bedrägerier är antingen förskingringsrelaterade, eller korruptionsrelaterade brott. Man ska tänka på att bolagen som svarat är multinationella så det behöver inte ha inträffat i Sverige, säger han.

– De som har verksamhet i länder där den organiserade brottsligheten och korruptionen är mer utbredd löper större risk. Vissa branscher löper också större risk, vi vet att bygg- och anläggningsbranschen är mer utsatt för vissa typer av bedrägerier.