Ökade datamängder växande utmaning för finanssektorn

Artificiell intelligens förändrar finanssektorn radikalt. Snabba självlärande dataanalyser hjälper bank- och finansvärlden till snabbare och säkrare beslut, transaktioner och service, men kapacitetstak i nätverk och datalagring kan bli en oönskad effekt som bankerna inte har förutsett. Ställ krav på era leverantörer för att undvika flaskhalsar som kan sätta stopp för era affärer. Det säger Fredrik Arveskär, Nordenchef för Infinidat.

Traditionellt har företag använt data för några terabyte, men i takt med att maskininlärning slår igenom kommer vi snarare tala om petabyte. Data i sig kommer kategoriseras olika beroende på hur förädlad den är. Vårt sätt att se på och hantera data och datavolymer står inför en omvälvande förändring.

Ökade datamängder

Ökning av datavolymer och hastigheten för att hantera data i nätverken blir avgörande för framgång för alla verksamheter som är beroende av datakapacitet i sina affärer. Detta gäller inte minst bank och finans som redan ligger långt framme, men där utvecklingen inom kort beräknas gå än snabbare med auto- och algotrading (algoritm-baserad trading) som stöd i transaktionsprocesserna.

I ett snabbt växande digitalt landskap där hot och intrång blir allt vanligare och i kölvattnet av regelverk som GDPR och HIPAA kommer det att bli nödvändigt att skydda data med end-to-end-kryptering i de allt mer komplexa nätverken och it-stackarna.

Mångdubblad lagringskostnad

I många befintliga lagrings- och nätverkslösningar innebär ökade datamängder tillsammans med krypterad trafik en mångdubblad lagringskostnad om arkitekturen inte är rätt uppbyggd. Det kan innebära att kostnaderna för lagringsmedierna i de snabbt växande storage-miljöerna ökar fem till tio gånger parallellt med den kraftiga datatillväxten, vilket inom tio år kan öka lagringskostnaden tiofaldigt och mer!

Förutsättning för lönsamhet

Problemet är inte okänt, utan vi är medvetna om att många äldre system redan befinner sig vid någon form av brytpunkt. Banker i Sverige och utomlands kämpar idag med att samla in, lagra och analysera strukturerad och ostrukturerad data – tillgänglig kapacitet för detta kommer snabbt bli förutsättningen för att kunna bedriva lönsamma bankaffärer.

Utifrån detta och den snabba rörligheten som krävs blir kontentan att det inte finnas någon marginal för fel i dag. Det behövs hårdvara, mjukvara och IT-kompetens som gör att fel undviks.

Kraven är lika höga för IT-lösningar, inklusive hårdvara, som hanteras i egen regi. Och det gäller även krav på skalbarhet och flexibilitet. Detta leder till fyra frågor som alla som har en online-närvaro bör ställa sig:

  1. Vet ni hur er tillgänglighet för era transaktioner är idag?
  2. Vet ni hur kommande scenarier för volymtillväxt kommer påverka er tillgänglighet?
  3. Vet ni vilken kostnad den flerfaldigt ökande datavolymen skulle ge för er?
  4. Har ni jämfört kostnaden för minskad tillgänglighet med kostnaden för att investera i förbättrad tillgänglighet? Hur ser den kalkylen ut?

Ställa nya, högre krav

Sannolikheten är stor att ni inte har full koll på det här, även IT-avdelningen kan sitta fast i rekommendationer från befintliga leverantörer av de gamla teknikerna. Kontentan av resonemanget är att ni måste ställa nya, och högre, krav på era leverantörer. Ni måste undersöka komplicerade företeelser som ni troligtvis inte har full insikt i idag.

Fredrik Arveskär
About Fredrik Arveskär 1 Article
Regionchef Norden och Benelux, Infinidat