Psykisk ohälsa ökar bland akademiker

Den psykiska ohälsan ökar snabbast bland akademiker visar en undersökning där Saco analyserat data från Försäkringskassan.

Annons

Akademiker mår i regel bra. Folkhälsoinstitutets årsrapport visar till exempel att medellivslängden ökar mer för personer med eftergymnasial utbildning än för de som inte har gått gymnasiet. Men samtidigt ökar sjukfrånvaron mer ju högre utbildning du har. Det menar Saco efter att ha analyserat data om akademikers sjukskrivningar från Försäkringskassan.

Boven i dramat är psykisk ohälsa. Akademiker har ofta bra fysisk hälsa, men sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökar snabbare för akademiker än andra grupper. Ju högre utbildning, desto mer ökar sjuktalen. Värst är det för kvinnliga akademiker. Det är fem gånger så stor risk för dem att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med deras manliga kolleger.

Den största orsaken till akademikernas problem är stress enligt Saco. Stress står nämligen för hälften av diagnoserna som är kopplade till psykisk ohälsa hos kvinnliga akademiker och är också den diagnos som ökar mest.

För att komma till rätta med den här problematiken menar Saco att arbetsgivarna måste identifiera varningssignaler snabbt. Det kan till exempel handla om:

  • Höga krav och liten kontroll över det egna arbetet
  • Otydliga roller
  • Bristande ledarskap
  • Obalans mellan arbetsinsats och belöning
  • Obalans mellan arbete och fritid

Saco rekommenderar att cheferna får mer stöd och ges ökad kunskap om problemen för att kunna jobba förebyggande. Dessutom är det viktigt att minimera detaljstyrning och eliminera onödig administration som leder till ökad stress på arbetsplatsen. Slutligen menar Saco att företagen måste ha bra riktlinjer för om och i så fall när vi ska vara tillgängliga efter arbetstid, vilket annars kan bli en stor källa till stress.