Rapporteringen går allt snabbare, uppger svenska CFO:er

Svenska företag rapporterar betydligt snabbare till den interna ledningen idag än för fyra år sedan. Detta visar en studie av KPMG. Studien baseras på 192 intervjuer med ledande befattningshavare inom ekonomifunktionen på svenska bolag.

Hela 40 procent av bolagen klarar av att rapportera till ledningen på 3 till 5 arbetsdagar. För fyra år sedan var det bara 15 procent som lyckades med detta. Orsaken tros vara att många företag gjort förbättringar på koncern- och affärsområdesnivå, exempelvis förbättrade processer, systemstöd och färre manuella handpåläggningar.

Källa, diagram: ”På CFO:ers agenda – en orientering i svenska bolags fokus för 2014 – 2015”, KPMG

– Att rapportera snabbt är inget självändamål i sig, men det har visat sig att bolag som rapporterar snabbt också är mer framgångsrika när det gäller kvalitet i finansiell rapportering och beslutsunderlag. CFO:erna har lagt stort fokus på system och processer under de senaste åren och det ger nu utslag på snabbheten i rapporteringen. Samtidigt visar undersökningen att redovisningskompetensen har ökat, säger Christina Kristensson som ansvarat för studien hos KPMG.

Trots att bolagen utvecklat sina processer är det dock många som fortfarande tycker att systemstöd och manuella rutiner är den största utmaningen i bokslut och rapportering.

Många av CFO:erna ser också förbättringspotential i den operativa rapporteringen. Enligt studien är detta också det mest prioriterade utvecklingsområdet under 2014 och 2015. Bara knappt hälften av bolagen, 46 procent, är nöjda med den operativa rapporteringen.

När det gäller legala rapporteringen är det betydligt fler som är nöjda – 70 procent av bolagen tycker att den legala rapporteringen fungerar bra.