Regeringen föreslår nya företagsskatter

Lägre bolagsskatt och ändrade avdragsregler är några av förändringarna av företagsskatterna som regeringen presenterar i en lagrådsremiss.

I fjol kom regeringen med ett förslag om nya skatteregler för företagssektorn som fick rätt mycket stryk av remissinstanserna. Nu har regeringen omarbetat förslaget och lämnade nyligen in det nya förslaget till Lagrådet.

Huvudpunkterna i förslaget är:

  • En EBITDA-regel införs med ett avdragsutrymme på 30 procent
  • Ingen begränsning för negativa räntenetton upp till 5 miljoner kronor
  • Bolagsskatten sänks till 20,6 procent i två steg till 2021
  • Ett primäravdrag för hyreshus minskar skatten de första sex åren efter ny-, till- eller ombyggnation
  • De riktade reglerna mot räntesnurror görs mer förutsägbara

Enligt finansminister Magdalena Andersson är tanken med förslaget att det ska försvåra aggressiv skatteplanering utan att därför ge företagen sämre villkor.

– Regeringens ambition om att försvåra skatteplanering ska inte innebära en allmän skattehöjning. Vi sänker därför bolagsskattesatsen. Den svenska modellen med breda skattebaser och låga skattesatser har visat sig gynnsam över tid. Omläggningen främjar ett stabilt och hållbart skattesystem som bidrar till att finansiera välfärden, säger hon.

Svenskt Näringsliv, som inte direkt var imponerade av det tidigare förslaget, tycker i ett blogginlägg att det här är bättre även om det finns brister kvar. Bland det positiva framhåller Svenskt Näringsliv sänkningen av bolagsskattesatsen till 20,6 procent och att regeringen dragit tillbaka sitt tidigare förslag om begränsade förlustavdrag.

På minussidan pekar Svenskt Näringsliv på att regeringen håller fast vid sitt förslag om avdragsbegränsningar grundade på subjektiva bedömningar av affärsmässighet. Något som Svenskt Näringsliv menar inte minskar den rättsosäkerhet på området som råder idag.