Regler för personaloptioner klara

Förra våren kom en utredning med ett förslag om hur personaloptioner skulle beskattas. Förslaget fick en hel del kritik för att vara för begränsat och när regeringen i slutet av förra året lade sin lagrådsremiss hade de till viss del lyssnat på kritikerna.
 
Tanken med personaloptioner är att små, innovativa och snabbväxande företag ska kunna erbjuda anställda att teckna personaloptioner till mycket låga värden för att på så sätt kunna attrahera rätt personer. Istället för hög lön får de då delägarskap i företaget.
 
Regeringens förslag innebär i korthet att nystartade företag med upp till 50 anställda och arbetande delägare samt en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 80 miljoner kronor kan få en skattelättnad på personaloptionerna. De anställda betalar skatt först när optionerna avyttras och inte som idag när de får dem och företaget betalar inte arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.
 
Med nystartade menas att företaget ska ha startats inom de senaste tio åren. I ursprungsförslaget var tidsgränsen snävare och här har regeringen gått kritikerna till mötes. Dessutom kan befintliga ägare också omfattas av reglerna, vilket inte var fallet i ursprungsförslaget.
 
Om förslaget godkänns av EU-kommissionen kommer det att träda i kraft 1 januari 2018.