Rekrytering av CFO:er påverkas av teknisk mognad

En ny generation teknologier påverkar nu snabbt varje del av företagens ekonomiavdelningar. ­Uppemot hälften av dagens finansiella och ­administrativa tjänster räknas förändras eller ­ersättas under kommande fem åren. Det påverkar också i hög grad rekryteringar där kraven ställs på nya kompetenser.

Vi befinner oss i tider där finansfunktionen behöver förstå att världen kommer fortsätta utvecklas mycket snabbare. Vi måste förbereda oss på att möta krav och efterfråga på affärsverksamheter vi ännu inte har sett. Men vad betyder det för framtida finansfunktioner? Ganska mycket.

Finansfunktioner har sedan tidigare erfarenhet av att hantera förändring, men digitaliseringen uppvisar möjligheter vi inte har sett tidigare. Möjligheter att snabbt utforska stora mängder data, för att simultant distribuera information i rätt tid och plats. Helt plötsligt kan vi dra nytta av all data som tidigare varit begravd. Nu har det blivit en enorm tillgång och vi behöver använda det till att serva våra kunder bättre. Det driver inte bara på verksamhetsförbättringar, utan förväntningar på insikt och analys.

Datavolymer exploderar och ­information flödar in i verksamheten. Den massiva tillväxten av strukturerad data är utmanande nog, men mängden ostrukturerad data från videor, bilder och texter medför analytiska utmaningar som många finansfunktioner inte är förbereda på. Många har varken teknologin eller kompetensen att hänga med.
Finansfunktionen inom företag blir en allt mer strategiskt viktig del för deras framgångar. Digitalisering av finansiella funktioner och områden möjliggör att information kan användas på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Nya strategier och affärsmodeller medför betydande skillnader. De företag som inte tar nästa steg inom digitalisering går inte bara miste om fördelarna, utan riskerar att bli utkonkurrerade.

Börja där ni är

En ekonomichef i väletablerade företag möter uppenbarligen andra digitala utmaningar jämfört med ekonomichefer som är uppväxta i den digitala världen. I det senare fallet kan finansfunktionen fungera helt i molnet, inkluderat av automatisering och flertalet andra smarta lösningar. De har inga föråldrade system.

Traditionella företag tenderar att se annorlunda på det digitala. Många adopterar molnlösningar och analytiska verktyg, men de har fortfarande föråldrade system som kräver stora investeringar och ansträngningar för underhåll. Implementera förändring är svårt och präglas av utmaningar från alla håll.

Vissa finansfunktioner har verkligen tagit steget att automatisera kärnprocesser. I teorin frigör detta personalresurser som istället kan utföra värdeskapande uppgifter inom planering, prognostisering och ge support i affärsbeslut. Andra lägger enorma resurser på avancerade analytiska verktyg, många gör båda delarna.

Vilken väg passar in i er organisation och vad behöver ni göra för att utnyttja fördelarna som finns inom digital transformation? I slutändan kommer företagen att behöva kartlägga en egen väg. Oavsett vilken framtidsbild företag har, är det högst troligt att ledarna kommer utgöras av de som agerar snabbast och listar ut hur digitaliseringen ska fungera. Främst inom finansfunktionen, men även för hela verksamheten.

De digitala verktygen

Några av de nya digitala verktygen för finansfunktioner uppdaterar främst systemen och existerande förmågor, andra skapar helt nya. Deloittes undersökning föreslår att det är sju teknologier som får en avgörande betydelse för hur arbetet inom finansfunktionen görs. Cloud, Robotics & automation, Visualization, Advanced analytics, Cognitive computing, In-memory computing och Blockchain.

Cloud eller molntjänster är för företag som söker flexibla och skalbara lösningar, utan serverhallar, stora inköpskostnader eller komplicerade IT-strukturer. Enligt Gartner kommer minst 25 procent av nya finansiella applikationer i stora företag vara Cloud software-as-a-service (SaaS) vid 2025. Oroa er inte, molntjänster kommer med legitima cyber- och säkerhetsfrågor som måste tas på allvar. Det finns likväl för många användningsområden som medför att molnet är välbetänkt. Förutom tillgängligheten är det inom planering, budgetering, prognostisering, inköp, utgifter, rapportering och lönehantering som verksamheten når nya förmågor.

Robotics Process Automation (RPA) har redan omformat globala tillverkningsprocesser. Det är bara en bråkdel av vad som är realiserbart. Allt från call centers, lageruppföljning, och många innovativa applikationer har växt fram i nästan alla industrier och affärsfunktioner, även inom finansfunktioner. Omkring 30 procent av de företag som medverkade i vår undersökning använder redan tekniken. Deras motiv är högre hastighet, lägre kostnader och bättre precision.

Jobb bersätts av mjukvaror

Det innebär enorma förändringar inom företagen, där många jobb i högre positioner försvinner och ersätts av mjukvaror. Det kan uttryckas som ett nästa steg i automatiseringen av arbeten. Det första var då människor på löpande bandet ersattes av fysiska robotar som kunde arbeta dygnet runt. Det blev effektivare och lägre kostnader. På motsvarande sätt kommer många av kontorsjobben eller tjänstemän yrken automatiseras. Egentligen är det datorer som utför repetitiva arbetsuppgifter och följer ett fördefinierat beslutsunderlag. Det kan resultera i oerhörda konkurrensfördelar, samtidigt som många jobb försvinner, omvandlas eller ersätts.

En internationell bank genomförde en fullständig implementering med 100 robotar som utförde 18 processer och hanterade mer än 85 000 förfrågningar varje vecka. Kapaciteten som levererades av robotarna var ekvivalent med 230 stycken heltidsanställda till 30 procent av kostnaden att rekrytera mer personal. Ytterligare eliminerades två av fem kvalitetsbrister till följd av robotar.

Visualisering, aldrig tidigare har organisationer sparat undan lika stor mängder data och information som idag. Med rätt digitala verktyg och kompetenser kan företag hitta den mest relevanta informationen. Det finns oerhörda hjälpmedel som genererar faktabaserade och trovärdiga beslutsunderlag. Det förenklar beslutsfattandet och medför att finansfunktionen tar mer kvalificerade beslut. Ofta förutsätts det att visualiseringsverktygen själva kommer med insikter. De gör de i allmänhet inte. För att ta fram effektiva lösningar krävs det att gå igenom alternativen, experimentera och anpassa metoden efter vad som fungerar för era unika behov.

Mer effektiva analyser

Med hjälp av visualiseringsverktyg kan chefer på en global bank analysera finansiell data mer effektivt med hjälp av interaktiva och integrerade rapporter. Det möjliggör att chefer kan överse ledande och eftersläpande aktörer över olika perioder och jämföra olika scenarion, exempelvis de faktiska med budgeterade.

I den digitala världen kan produkter lanseras på bara några timmar istället för månader. Samtidigt kan produkter utgå lika fort. Detsamma gäller kunderna. Den typen av affärscykler ställer mycket högre krav på att kunna leverera rätt produkt till rätt kund vid rätt tillfälle. För att svara upp på de krav som ställs krävs planeringsverktyg som kan hantera dessa cykler, både på kort och lång sikt. Verktygen måste kunna simulera framtida händelser för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar till att beslutsfattare tar rätt beslut. Både verktygen och möjlig­heterna finns redan idag, men vi ser att många organisationer fortfarande lever kvar i förlegade rutiner och modeller. Hindret för organisationer med den nya digitaliseringen är bland annat att mycket är nytt och okänt.

Advanced analytics

En effektiv planering, prognostisering och lönsamhetsanalys betyder mycket för företag och ledare. Lyckligtvis finns det beprövade sätt för finansfunktioner att bli bättre på det, även prognosmodeller. Många företag gör redan stora investeringar inom området. Advanced analytics eller avancerade analytiska verktyg har redan tagit sig in i verktygslådan inom finansteam världen över. Anledningen är främst att det ställs högre krav att finansfunktioner ska tillmötesgå de förhöjda förväntningarna som finns på värdeskapande insikter. Trenden kommer troligen fortsätta med kompetens inom analys och tillämpning av sofistikerade algoritmer som används av datavetare.

Cirka 45 procent av de tillfrågade ekonomicheferna säger att de redan har gjort investeringar i ekonomi och redovisningsanalys och cirka 52 procent säger att de kommer investera mer i framtiden. Sektorn för finansiella tjänster visar högsta nivåerna till 64 procent av tidigare investeringar bland de som var med i undersökningen.

Sjukvården påvisar att de kommer ha högst framtida investeringarna, 71 procent.

Fokusera på prognostisering. Det finns många sätt att tillämpa avancerad analys för att stärka strategier och roller inom finans. Är ni ute efter att komma igång, investera i verktyg särskilt utformade för att förbättra prognoser. Ekonomichefer berättar för oss att det är där som deras kollegor förväntar sig mest support.

Exempelvis ville ett globalt konsumentvaruföretag förbättra sin ekonomiska planering och prognostiseringskapacitet. Med avancerad analys lyckades företaget uppnå en 99,6-procentig noggrannhet i nettoförsäljningsprognosen för det första året av en tvåårig rullande prognos.

In-memory

Effektiv hantering av digital information kräver en teknisk infrastruktur som kan hantera enorma datamängder, utan att förlora tillgänglighet eller hastighet. Det är vad in-memory teknologin levererar. Främsta användningsområdena är för transaktioner, aktivitetshantering och scenariomodellering. in-memory är en av de mest spännande områden för finansfunktioner på grund av möjligheterna det skapar i att erhålla betydelsefull och värdeskapande information från stora mängder data. Endast tio procent av de tillfrågade ekonomicheferna säger att de för närvarande använder in-memory-teknologin, samtidigt ser många förluster i detaljerna då data sammanfogas. Det antas förändras de närmsta åren. För många framtida databehov är in-memory ett absolut nödvändigt verktyg. Explosionen av information kan göra att in-memory är en kritisk kapacitet som krävs för företag som genomgår en digital transformation.

Fundera över var ni behöver snabb tillgång för att analysera en stor mängd samtida transaktioner. Vart skulle automatiserade notifieringar i realtid möjliggöra bättre beslutsfattande? Var behöver ni dynamiska stora data-beräkningar i millisekunder? Dessa frågor går inte att besvara utan att göra ett djupdyk i data, in-memory-teknologin gör det möjligt.

Ett försäkringsbolag ville implementera en ny finansiell plattform för att börbättra och standardisera finansiella processer. Med in-memory-teknologin kunde företaget få nära till realtidsuppgifter av data som möjliggjorde analys och stöd i beslutsfattande.

Cognitive computing, en generell term som täcker maskininlärning, röstigenkänning och artificiell intelligens. Tillsammans simulerar verktygen mänskligt kognitivt beteende, genomgående av enorma mängder data för att automatisera inblick och rapportering i realtid.

Vår undersökning visar att cognitive computing och artificiell intelligens har blivit implementerade av omkring 17 procent av företagen som medverkade. Ytterligare 20 procent säger att de har pilotprojekt i specifika funktionella områden.

Börja med läsning och skrivning. Natural language selection möjliggör att företag kan läsa saker som kontrakt och inköps order och behärska höga volymer utan mänskligt ingripande. Det kan även komplettera rutinrapporter med berättande kommentarer som använder personliga texter.

Eliminera behovet av mellanhänder

Blockchain eller blockkedjeteknik erbjuder lagring av oföränderliga register över transaktionsdata via distribuerade nätverk. De behåller hela historien om transaktioner, vilket ger en oberoende granskning och verifiering. Blockchain möjliggör även värdeöverföring mellan två parter, vilket potentiellt kan eliminera behovet av mellanhänder. Tekniken sprider sig snabbt. Samtidigt finns det olösta frågor kring risker, reglering, kontroll och säkerhet. Förtrogenheten med tekniken förefaller förhållandevis låg.

Endast fyra procent i undersökningen med ekonomichefer anger att de använder tekniken. Utvecklingen stiger stadigt, speciellt inom finansiella tjänster där företag kan se 20 miljarder dollar i årliga besparingar vid 2022. Även om du inte är inom bank, håll ett öga på vad finansinstitut gör. Nuvarande hinder bör så småningom lösas och det kommer sannolikt att påverka dig. Globala finansiella institut använder det för betalning mellan länder, opererar nära till realtid och till en bråkdel av kostnaden av befintliga plattformar.

Hantera arbetsstyrkan

Under tiden som världen utvecklas, vad kommer krävas för att hjälpa personalens framgång? Vilka nya metoder kommer att behövas i rekrytering, utveckling och organisatorisk planering?

Tillväxten av digital affärsinformation omformar redan kompetenserna på marknaden långt bortom finansområdet. Företag strävar efter att uppgradera sin personal på alla områden. De fokuserar på att belöna personal med analytisk förmåga som samtidigt kan förstå verksamheten. Finansområdet möter samma utmaningar och professionell utveckling är bara en del av lösningen. Vissa människor kommer kunna övergå från redovisning till mer analytiska roller, men en del riskerar att lämnas bakom. Samtidigt som varje rekrytering är en möjlighet att förbereda sig inför en digital framtid.

Personalmodellen för digitaliserad finansfunktioner kräver nya kompetenser inom datavetenskap och partnerskap med nya affärsområden. Många finansfunktioner har inte rätt personal för att hantera omvandlingen. Utbildning och utveckling kan hjälpa, men behovet av att rekrytera nya kompetenser är brådskande.
Undersökning visar att millennials står för 75 procent av arbetskraften vid 2025. De är uppväxta med teknologin och förväntar sig att det är en del av det dagliga arbetet. Arbetsstyrkan som behövs kommer inte vilja arbeta i företag som inte ligger i framkant eller ger dem möjligheten att lära sig, växa och utvecklas.