Så blir hemsidan budskapsbärare

Alla företag och organisationer har en mängd budbärare och ambassadörer som kan sprida ens berättelse, men det är långt ifrån alla som utnyttjar den kraft detta kan innebära. En utmaning är naturligtvis hur man får alla i och utanför organisationen att dra åt samma håll. Med andra ord: Hur säkerställer man att alla relevanta intressenter förmedlar samma berättelse och budskap? Utöver att detta kräver en stark värdegrund krävs också en gemensam källa att hämta såväl inspiration som kunskap ur.

Oavsett vilka kanaler man väljer att synas i, eller för den delen andra väljer att synliggöra en i, måste det finnas en plats där alla ens intressenter vet att de alltid kan hitta uppdaterad, relevant och korrekt information. Denna hemmahamn är företagets hemsida. I den allt mer googlifierade och digitaliserade värld vi lever i blir hemsidan en allt viktigare bärare av budskap. Det är viktigt för allt typ av information, inte minst den som riktar sig till investerare.

Om man surfar runt en stund och tittar på olika företags hemsidor blir man snabbt varse att vilka budskap man vill förmedla inte stod i fokus vid framtagandet. Javisst finns det många flashiga och snygga hemsidor, men utan meningsfullt innehåll är risken att de snabbt bara intetsägande kulisser.

Det är kanske inte så konstigt att många hemsidor saknar fokus på de kommunikativa delarna. För inte är så länge sedan kunde kostnaden för en hemsida vara så hög att det menligt kunde försämra marginalerna avsevärt om man satsade för mycket. Det är inte mer än drygt 14 år sedan Boo.com plöjde ner över en miljard kronor på en webbshop utan att den blev riktigt bra. I dag kan man kostnadsfritt starta en webbaffär utan något krångel, med hjälp av exempelvis svenska Tictail, och som de säger, fokusera på de kreativa bitarna.

Många av de hemsidor som finns idag har sitt ursprung i den tid när fokus mer låg på tekniken än på innehåll och de budskap man vill förmedla. Även om det idag finns många som börjar en uppgradering av hemsidan med att definiera vad man vill säga innan man ser på vilka tekniska lösningar som finns är det fortfarande vanligt att det är tekniken som får styra. Detta är särskilt tydligt när man tittar på lite nyare bolag som tagit till sig den mobila tekniken, där besökaren scrollar sig ner på hemsidan. Mobilvänligt, men kanske inte mycket mer.

Tittar man på de så kallade Large Cap-bolagens hemsidor och då kanske i synnerhet tittar på deras IR-webbar går det ganska snabbt att konstatera att det råder en viss likriktning. Självklart skiljer sig sidorna åt på en mängd sätt, men då kanske mest ur ett designperspektiv; vissa hemsidor känns väldigt moderna medan andra har ett bäst före-datum som passerats sedan ganska lång tid tillbaka.

Likriktningen handlar mer om innehåll. Det känns som om de flesta IR-sidor har skapats med samma mall som grund – någon form av IR-webb 1.0 – och sedan har inget mer hänt. När man sedan har moderniserat sidorna har man utgått från att samma material och innehåll ska återfinnas även i den nya miljön, ingen kreativ tanke där alltså utöver formen kanske.

Noterade svenska bolag verkar ha en tendens att se på IR-webben som något nödvändigt ont och anpassar information därefter, det vill säga man lever upp till de regler och krav på informationsgivning som finns och har ungefär samma information som alla andra har. Om bolagen hade lagt ner samma energi och resurser på att utveckla IR-webben som man verkar göra med sina årsredovisningar skulle nog bilden vara en annan.

På samma sätt som den övergripande hemsidan ska vara den plats där man kan hitta korrekt och aktuell information bör IR-webben ses som någonting levande och, framförallt, den främsta platsen för korrekt och uppdaterad information om bolaget och dess verksamhet.

På IR-webben ska befintliga och potentiella aktieägare, och andra, finna lättillgänglig information i syfte att underlätta investeringsbeslut. Ett sätt att uppnå detta är att lyfta fram bolagets investment case.

Om man tittar igenom alla svenska börsnoterade bolags hemsidor skulle man sannolikt inte finna tio stycken bolag som på ett enkelt sätt beskriver varför man bör investera i deras aktier, något alla borde göra. Det handlar inte om att sälja ”caset” utan beskriva varför man tror på bolaget man arbetar för. Det är med andra ord de budskap ni som bolag vill förmedla till alla intressenter. Det är viktigt att medarbetare, kunder och naturligtvis långivare och aktieinvesterare förstår bolaget och förhoppningsvis köper in i visionen om bolagets framtid.

Om man ska se några trender är det att människor, om man generaliserar, tenderar att ha allt kortare tålamod för att finna information. Om man inte lyckas fånga ett intresse inom några sekunder, om ens det, är risken stor att de klickar sig vidare till något intressantare.

Samma brist på tålamod gäller även besökare till investerarsidorna. Även här gäller det att jobba med tydliga budskap, gärna rörligt material, enkelhet och kontaktbarhet.

Beger man sig över Atlanten och tittar på hur Nordamerikanska bolag hanterar sina investerarsidor kan man utan tvekan säga att de generellt sett är mer investerarvänliga. Det första som ofta möter en besökare på deras IR-webbar är, som jag nämnde ovan, frågan ”Why invest”. Utan att egentligen gå in på några detaljer eller värderingsfrågor beskriver ofta bolagen genom olika nyckelfaktorer varför en investering kan vara en god idé på lång sikt.

Att på ett övergripande och lättillgängligt sätt beskriva sitt investment case ger besökaren en snabb förståelse av bolagets verksamhet och skapar förhoppningsvis ett intresse att ta del av mer material på hemsidan.
Presentationer är det som investerare vill ta del av först. Många bolag lägger ut sina senaste presentationer, men glömmer bort att göra det enkelt för besökaren att hitta.

När du nästa gång besöker er egen hemsida fundera över hur väl ni lyckats med ovanstående. Försök sätta dig in i hur någon annan uppfattar era budskap. Om allt känns bra är det bara att säga grattis, om inte tänk på att hemsidan kan bli er främsta budskapsbärare.