Så förbättrar du bolagets marknadsvärde

Annons

Trender på kapitalmarknaden är olika former av ökat aktieägarengagemang. Det sker dels genom att investerare i ökande omfattning ställer krav avseende bolagsstyrning och långsiktighet. Vi har bland annat sett hur etikrådet genom att villkora investeringar med ökad transparens, men även privatpersoner, gör sina röster hörda och har synpunkter.

Att vara aktivist är motsatsen till passivt ägande – man blir aktiv i bolagets styrning, man försöker påverka bolaget på olika sätt. Primärt är orsaken till aktivism att öka avkastningen på investeringen men det kan även vara för att påverka exempelvis sociala förhållanden i ett företags utländska dotterbolag.

Att aktivismen tilltar borde ge signalen till de finanschefer eller ledningspersoner som tidigare inte sett om sitt hus.

Om arbetet inte påbörjats tidigare borde resan mot ett optimalt marknadsvärde inledas. På så sätt skapar man oberoende och aktieägarvärde utan att det behöver komma till kraftmätningar.

Ett typiskt tillvägagångssätt för en aktivist kan vara att skaffa sig en tillräckligt stor aktiepost för att få andra ägares och styrelsens uppmärksamhet. Man kanske även väljer att kombinera sitt ägande genom en strategisk överenskommelse med andra investerare.

Rimligen har aktivisten då en karta över förbättringsåtgärder – sådant som kan leda till en bra avkastning. Det kan vara att försöka få till en bättre kapitalstruktur eller att öka utdelningarna. Det kan även vara att dela upp verksamheten och göra avknoppningar eller genomföra organisatoriska förändringar. Kanske väljer investeraren att försöka föra en underhandsdiskussion med andra ägare eller med styrelsens ordförande.

Leder det inte till önskat resultat kan ett alternativ vara att sätta press på bolaget genom att initiera en publik debatt om bolagets förmåga eller att försöka få bolaget att kalla till en extra bolagsstämma för att få egen styrelserepresentation. Man kanske även kräver att få ingå i valberedningen för att kunna påverka styrelsens utformning. Det finns en rad möjligheter att göra sig obekväm och den nya koden underlättar möjligheterna att synas.

Genom ett bra marknadsvärde och kanske utdelning ger man aktieägarna vad de söker. Det har tidigare funnits en outtalad och sublim överenskommelse att företagsledningen inte skall engagera sig i aktiekursen. Några har sagt att det är en ägarfråga och ledningen skall fokusera på att maximera intjäningen.

Tiden har visat att det finns ett stort antal faktorer som påverkar aktiemarknadsvärdet, vilka kan sammanfattas med kommunikation och trovärdighet. Dessa faktorer ligger företrädesvis inom ledningens ansvarsområde. Därigenom framgår det tydligt att ledningen har ett delansvar för att skapa aktieägarvärde.

Det är bättre att föregå än föregås och att ta fram verktygen för att skapa ett bra rättvisande värde borde vara en prioritet. Ett bra värde återspeglar bolagets finansiella ställning och strategiska position. Förutsatt att det finns en bra strategi på plats kan rimliga steg vara:

• Gör en ”nöjd investerar-mätning” – kontakta viktiga aktieägare och analytiker och försök utvärdera om och var det finns en förbättringspotential.

• Utvärdera kapitalstrukturen och försök simulera olika alternativ. Ett alternativ kan vara att höja belåning och göra en engångsutdelning eller tvärtom minska finansiella risken genom minskad utdelning eller nyemission. En genomgång av möjligheter att minska kapitalbindningen kan även ge resultat avseende resultat och kapitalstruktur.

• Identifiera olika värdedrivare som tillväxt, rörelseresultat, information, bolagsstyrning, transparens och riskuppfattning. Kanske kan en perceptionsstudie bland olika intressenter fungera för att hitta ledtrådar.

• Utvärdera om verksamheten eller verksamheterna möter investerarnas avkastningsförväntningar och riskaversion. Kan det finnas värde i att avskilja verksamheter genom avknoppning eller försäljning?

• Skaffa en tydlig bild av ägarsituationen och hur den kan påverka värdet.

Avslutningsvis är det bättre skapa förutsättningar för högt marknadsvärde än att försöka hålla aktieägargrupperingar borta med olika finansiella eller legala konstruktioner.

Det senare leder generellt sett till lägre värde och missnöje.

Om skribenten: Ulf Löwenhav är finansanalytiker på IQuedo och gästkrönikör i CFOworld.