Så kan du använda it som en intäktsskapare

Inom många företag arbetar vd och CIO närmare varandra än någonsin tidigare. Vd:n har identifierat CIO:n och it-funktionen, som är väl lämpad att stödja genomförandet av verksamhetens övergripande strategi.

It-funktionen har visat sig vara kapabel att exekvera andra funktioners ambitioner. Exempelvis genom att gå från lokala och regionala till globala processer, skapa nya distributionsmodeller, konkurrensfördelar eller kostnadseffektiva plattformar för expansion av verksamhet till nya länder.

Vanligtvis har de flesta affärsfunktioner en relativt begränsad kunskap om system och teknik, medan kraven på CIO:n att utveckla en djupare förståelse för den bredare verksamheten växer. Allt eftersom den nya generationen vd:ar, 70-talisterna, tar över våra etablerade export- och tjänsteföretag krymper avståndet mellan affären och it.

Företagets framgångar baseras bland annat på ledningens förmåga att se it-funktionen som en möjliggörare av affärsstrategin.

It som möjliggörare
För nya snabbväxande nischföretag med helt nya affärs- och distributionsmodeller har integrationen av affärsstrategin och it varit helt avgörande. It är en möjliggörare och inte bara en teknikdrivande kostnad.

I en tid då det blir allt viktigare att ha teknik som stödjer affärsstrategin har även it-inriktade företagsledare en större möjlighet att proaktivt skapa värde för andra funktioner. En betydande drivkraft för denna trend är att mogna leveransmodeller för it, exempelvis shared service center och outsourcinglösningar, blir allt effektivare när det gäller att stödja grundläggande it-krav och att förenkla it-verksamheten.

Förenklingen ger mer utrymme att fokusera på mer värdeskapande åtgärder för verksamheten. It-funktionerna kan nu fokusera på att generera intäkter genom it-ledd verksamhetsförändring, snarare än att säkerställa att ”lamporna lyser grönt” i datahallen, vilket har varit den mer traditionella CIO-rollen. Eftersom leveransen av it är stabil i dag känner sig CIO:erna mer bekväma med att leveransen av it-tjänster är stabil och välskött, vilket ger dem förtroende att se bortom den egna funktionens gränser för att identifiera var gränssnitt mot övrig verksamhet kan stärkas och värde skapas.

För att ytterligare kunna öka takten med att optimera it-funktionens kapacitet krävs i dag att lämpliga förändringsprocesser för verksamheten finns på plats.

Skapar konkurrensfördelar
Externa faktorer, i synnerhet den snabba takt som kunder anammar och som formar it-ledd förändring, driver it-funktionen mot affärsstrategins yttersta spets. Förr i tiden matades konsumenter med tekniska framsteg från näringslivet, som exempelvis telefonbanken.

Situationen har nu blivit den omvända. Företag integrerar sociala medier, användandet av multimediaplattformar, it-ledd individanpassning av kundrelationer och erbjudanden av trådlösa nätverk för att hålla jämna steg med sina kunder snarare än att leda dem.

Här skapar tekniken konkurrensfördelar och differentiering genom att möjliggöra ett ”dygnet runt-förhållande” mellan företag och kunder. Det handlar således om omfattande kunddriven förändring, som innebär betydande verksamhetsutmaningar.

När it-funktionen stödjer verksamheten och driver affärsstrategin, behöver it-funktionen agera snabbt för att kunna erbjuda rätt kompetens för att framgångsrikt fylla den roll som dagens företag kräver av dem. Kärnan i denna roll innebär en förståelse av både it-landskapet och den strategiska agendan för verksamheten.

Ser vi specifikt till outsourcing kommer trenden att förändra sättet på vilket företag samarbetar med marknaden. CIO:n söker efter nya kunskaper och förmågor och efterfrågan på tjänsteleverantörer som agerar som en strategisk partner ökar. Leverantörerna behöver vara delaktiga i att driva strategisk förändring och hjälpa sina kunder att övervinna de betydande utmaningar som verksamheten möter. Dessa inkluderar tvärfunktionell integration av tjänster, processer och produkter.

Det kommer att kräva en högre grad av intimitet i arbetet med kunders verksamheter. Dessutom behöver tjänsteleverantörer investera i en bredare kompetensbas för att kunna uppfylla sin nya roll.

Potential med it
Ett tydligt exempel på hur ett företag kan använda it som en möjliggörare och intäktsskapare är när en it-funktion introducerar ett företagsgemensamt CRM-system. Det medför en potential att öka bredden i det tjänsteutbud som företaget på ett effektivt sätt kan erbjuda sina kunder. Det ökar även värdet av den kunddata som organisationen redan besitter – data som tidigare varit fragmenterad och lagrats hos flera funktioner och på olika platser.

Ett annat exempel är när en it-funktion proaktivt samarbetar med andra funktioner för att optimera hur en befintlig resurs används. Det kan handla om att uppmuntra användning av en större volym eller att standardisera och automatisera processer för att öka effektiviteten.

Dessutom finns det potentiellt lika mycket värde i att it-funktionen hjälper övrig verksamhet att till fullo utnyttja sina befintliga tekniska tillgångar som det finns i att framgångsrikt integrera ny kapacitet.

Det är exempelvis inte ovanligt att enbart huvudfunktionerna i ett affärssystem används för att stödja backoffice-processer, med följden att processer som är möjliga att automatisera genomförs manuellt i ett shared service center.

Stärkt gränssnitt mellan it och affären
Slutsatsen är att it har blivit sammanlänkad med företagets framgång och en alltför viktig möjliggörare i nästan varje aspekt av ett företags verksamhet för att organisationen inte ska investera i att stärka gränssnittet mellan it och övrig verksamhet.

CIO:n måste ta sitt ansvar genom att vidga vyerna kring sin roll och ändra sitt beteende för att öka fokus på att förutse och leverera strategiska affärsmål.

Det inkluderar att anpassa och utveckla relationer med det breda nätverk av interna och externa intressenter, som kan forma och driva igenom förändring, från vd till tjänsteleverantörer och kunder.

Den kritiska framgångsfaktorn för att realisera värde från integrering av it och andra företagstjänster är att ha en it-funktion som är kapabel att stödja övrig verksamhet samt som är tillräckligt djärv för att leda förändring.

En förändring som har potential att vara komplex och direkt påverkar de delar av verksamheten som involveras, men som samtidigt är en allt viktigare källa till värdeskapande och differentiering.

Om skribenten: Carl-Henrik Hallström är sourcingexpert på CFOworld och Head of Business Effectiveness and People & Change på KPMG.