Så minskar du stressen bland medarbetarna

Några timmars workshop kan lägga grunden till att få ner stressnivån på arbetsplatsen.

Hög stressnivå på arbetsplatsen kan leda till sjukskrivningar, missnöje och onödiga misstag. Så att få ner stressnivån är viktigt för alla chefer och en bra början kan vara att hålla en workshop.

Det menar Puls Solutions, som arbetar med medarbetarengagemang, och de har också tagit fram ett upplägg för detta. På några timmar ska du och din grupp då kunna analysera stressmoment och komma fram till möjliga lösningar.

Puls Solutions förslag ser i korthet ut så här:

  • Kartlägg faktorerna kopplat till stress. Låt varje medarbetare fundera i cirka 10 minuter och sedan skriva ner vilka faktorer som stressar deras välmående och vilka som stärker deras välmående. Varje medarbetare bör ha minst fem post-it lappar på det som stressar och det som stärker det egna väl måendet.
  • Kategorisera faktorer kopplat till stress. Dela upp stressfaktorerna i grupper som exempelvis arbetsmiljö, processer, kommunikation, ledarskap, roller, personliga faktorer och balans mellan arbete och fritid.
  • Reflektera. Gå igenom allt som medarbetarna skrivit ner. Reflektera sedan över vad som varje individ kan påverka, vad gruppen kan göra och vad gruppen inte kan påverka.
  • Prioritera. Låt nu varje medarbetare prioritera de kategoriserade faktorerna. Det kan till exempel, göras genom att alla får fem små klisterlappar som kan fästas på den post-it lapp som man anser är viktigast. Räkna sedan ihop vad som fått flest röster.
  • Planera åtgärder. Utifrån prioriteringslistan kan du nu se vad som medarbetarna bedömer som viktigast att åtgärda. Använd den listan för att skapa en enkel handlingsplan för hur ni tillsammans ska arbeta med dessa åtgärder. Den bör innehålla vad som behöver göras, vilket resultat som förväntas, när det ska vara klart och vem som är ansvarig.
  • Följ upp. För att inte goda idéer ska rinna ut i sanden är det viktigt att följa upp och se att aktiviteterna faktiskt genomförs och att ni nått de mål som ni satt upp. Har ni inte lyckats nå målen får ni ta fram en ny plan och se om den ger bättre resultat.

Den här processen kan ni sedan gå igenom varje kvartal eller så för att kontinuerligt upptäcka nya problem och lösningar.