Så påverkas företagen av pandemin

andelshögskolan i Stockholm publicerar under sommaren en mängd olika artiklar om pandemins implikationer genom projektet Sweden through the crisis.

Handelshögskolan i Stockholm publicerar under sommaren en mängd olika artiklar om pandemins implikationer genom projektet Sweden through the crisis. Fler än 50 forskare kopplade till skolan medverkar i projektet som täcker in en mängd olika frågor inom företagsekonomi, nationalekonomi och public policy.

Nyligen publicerades en artikel med titeln ”Debt Accumulation and the Value Chain”. Ekonomie Doktor Tomas Hjelström och Ekonomie Licentiat Torbjörn Sällström är författare till artikeln. I artikeln argumenterar författarna för att de finansiella konsekvenserna av den pågående pandemin kan komma att bli mycket långtgående inte minst med avseende på leverantörskedjorna. 

Företag drabbas finansiellt av pandemin

Författarna visar numeriskt hur företag i såväl varu- som tjänstebranscherna drabbas finansiellt av utebliven försäljning, fasta kostnader och begränsad förmåga att konvertera utestående rörelsekapital till likvida medel. De likviditetsproblem som då uppstår till följd av detta behöver täckas av nytt kapital och den lösning som diskuteras är ökad belåning, något som uppmuntras av nationella och internationella institutioner genom att t ex banksektorn förses med likviditet.

Skuldsättningen måste hanteras

Den kortsiktigt ökade skuldsättningen måste sedan hanteras genom amorteringar och ökade räntebetalningar. Det finns två grundläggande sätt att lösa detta, ökade marginaler (ökad EBITDA) och/eller att frigöra likviditet från rörelsekapitalet. Båda alternativen är direkt kopplade till kunder och leverantörer som måste hjälpa till genom mer fördelaktiga priser och/eller kredit- och leveransvillkor för att i längden säkerställa värdekedjans överlevnad. Följaktligen skapar de goda kortsiktiga intentionerna att klara företagens likviditetsproblem ett mer systematiskt problem i leverantörskedjorna som kommer att bestå under en betydligt längre tid. 

Räddare i nöden

Med stor sannolikhet kommer de större företagen att behöva hjälpa de mindre underleverantörerna för att undvika störningar i kund- och leverantörsrelationerna. Detta inte minst då det är mycket kostsamt att bygga nya relationer. De stora företagen kan behöva agera finansiella ”räddare i nöden”. Detta går bortom de logistiska svårigheterna som uppkommer via fysisk transport- och leveransosäkerhet. Författarna hävdar att företagen måste förbereda sig nu för att ha förhandlings- och handlingsberedskap under en längre tid framöver.