Så planerar du en karriär inom finansiering

Karriärplanering är ett ständigt aktuellt ämne och en viktig del i att utvecklas i rätt riktning. Ett stimulerande arbete är en förutsättning för god livskvalitet och för att trivas bra bör man först och främst tänka på vilka arbetsuppgifter man har, vilken organisation man arbetar för samt vilken bransch man verkar i.
Många arbetar helst för ett välkänt företag i en växande bransch; ett ledande företag i en sektor med goda framtidsutsikter attraherar talangfulla medarbetare och erbjuder stimulerande karriärutmaningar.

Företagsfinansiering är en bransch med goda utsikter och utvecklingsmöjligheter. I finanskrisens spår har tillgången till krediter blivit stramare, fler företag har svårare att få banklån och behöver därför utforska ett bredare spektrum av finansieringsmetoder.

I utvecklingsländer är företagsfinansiering ett viktigt sätt för lokala företag att växa utan tillgång till banklån. Att utveckla sin karriär inom finansiering och samtidigt hjälpa andra företag att växa är en inspirerande utmaning.
Men förutom att vara i en bransch med goda framtidsutsikter är det viktigt att vara på ett företag där man kan utvecklas och nå sina karriärmål.

Här följer sex frågor som kan hjälpa läsare ta reda på om företaget de arbetar på eller vill söka sig till är en strategisk plats för karriären.

1. Är företaget en stabil aktör med ett långsiktigt engagemang för marknaden?
De senaste årens globala lågkonjuktur har även påverkat finansieringsföretagen – en del aktörer i branschen har lämnat vissa marknader eller lämnat finansiering helt. Det är viktigt att tänka långsiktigt kring sin karriär och fokusera på aktörer som varit trogna sina kunder och marknader även när det har varit svårt.

Att se över hur företaget reagerat under lågkonjukturen kan ge en god förståelse för om det är en stabil aktör som det går att utvecklas med på sikt. Ett långsiktigt och stabilt engagemang för sina marknader visar dessutom att finansieringsföretaget har valt dessa noggrant, förstår dem väl, har goda kunskaper om dem och har förtroende för sina marknaders långsiktiga lönsamhet.

Därför är det viktigt att undvika företag som lämnar sina marknader så fort det blir tufft och istället leta efter stabila aktörer med gedigen erfarenhet som förstår sina kunder väl.

2. Har företaget god tillväxt?
Förutom att tänka på om företaget är stabilt och varit marknaden trogen är det en god idé att se över företagets tillväxt och expansion. Enligt en aktuell studie från LinkedIn är bättre utvecklingsmöjligheter och fler utsikter för befordran de främsta anledningarna till att medarbetare söker sig till nya arbetsgivare. Sådana möjligheter är vanligare på företag med stark tillväxt, tydlig marknadspositionering och goda marginaler.

Företag med god tillväxt tenderar att behålla sina anställda längre, vilket tyder på att man satsar på kompetensutveckling och utbildning. Organisationer där medarbetare stannar kvar längre brukar även ha stabila och erfarna ledare som kan coacha och stötta – en viktig tillgång för kompetensutveckling.
Ett tydligt fokus på specifika lönsamma marknader är ett gott tecken, dock bör man vara försiktig med att välja ett företag med allt för specifikt fokus; en väldigt smal marknad kan leda till överspecialisering vilket kan vara ofördelaktigt i det långa loppet.

Försök därför hitta ett företag med god tillväxt, ett tydligt marknadsfokus och med en lagom mångfald i sin kundportfolio för att försäkra dig om att företaget växer och kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter.

3. Verkar företaget internationellt? 
Enligt en studie från Universum vill 22 procent av svenska studenter vid toppuniversitet arbeta utomlands när de studerat färdigt. Flertalet undersökningar visar på en liknande trend, att många och speciellt unga lockas av internationella karriärmöjligheter.

Globala företag kan erbjuda positioner i andra länder och på internationella arbetsplatser utvecklas medarbetare professionellt genom att arbeta med en rad olika projekt, kunder och kollegor. Men förutom de internationella möjligheterna kan företag med global verksamhet även erbjuda sina medarbetare möjligheten att utveckla spetskompetens inom sitt specifika fält.

Att se över företagets globala verksamhet är därför ett bra sätt att försäkra sig om att man kommer kunna dra nytta av alla de fördelar som en internationell arbetsplats medför. Förutom att ta reda på om företaget har tagit sig in på nya utländska marknader samt om de expanderat i de länder där de redan är etablerade är det viktigt att tänka på företagets varumärke. Företag med ett väl ansett varumärke har lättare att ta sig in på nya marknader i nya länder och sektorer.

4. Satsar företaget på utveckling och innovation? 
Ett företag som ligger i framkant och ständigt satsar på att utveckla sin verksamhet erbjuder goda förutsättningar att utvecklas, därför är det lika viktigt att leta efter innovation som det är att leta efter expansion. Nytänkande aktörer som är duktiga på att förutse trender och identifiera nya möjligheter har bättre konkurrenskraft och löper mindre risk att tappa kunskap och kompetens.

Förutom att utveckla nya produkter och tjänster handlar innovation även om hur företaget arbetar för att ta fram effektiva och produktiva arbetsprocesser. Om man satsar på att ständigt utveckla dessa kan de anställda fokusera på sina kompetenser istället för att lägga onödig tid på administration.
Ett fokus på innovation och utveckling, både vad gäller produkter, tjänster och arbetssätt, är ett bra tecken på att företaget ligger i framkant.

5. Erbjuder företaget kompetensutveckling för sina medarbetare? 
Enligt en undersökning från Forbes är brist på kompetensutveckling en vanlig anledning till att medarbetare lämnar sina arbetsgivare. I en aktuell undersökning från Universum rankade svenska ekonomistudenter ”ledare som stöttar min utveckling” som det absolut viktigaste med en ny tjänst. Förutom att ta reda på hur väl företaget gör ifrån sig, om det är innovativt och erbjuder internationella möjligheter är det självklart viktigt att ta reda på hur man arbetar med att stötta sina medarbetare i deras utveckling.

Erbjuder företaget i fråga tydliga program och väldokumenterade metoder för att ge medarbetare feedback och återkoppling? Finns det möjligheter att diskutera karriärmål med ledare och chefer? En del företag använder sig av interna rekryteringsplattformar där medarbetare kan söka nya positioner och avancera till nya avdelningar nationellt och internationellt, sådana väletablerade och transparenta metoder för kompetensutveckling ger dig bättre verktyg att utvecklas och nå dina mål.

Många är dessutom intresserade av att avancera inom ett företag. Är man intresserad av att leda – vare sig det handlar om en arbetsgrupp, en avdelning eller hela företaget – bör man ta reda på om företaget erbjuder ledarskapsutbildningar, samt om personer på ledande positioner rekryterats internt. Dock bör man leta efter företag som även har externt rekryterade ledare, då dessa kan bidra med nya kunskaper, perspektiv och skapar en mångfald av ledarroller.

6. Har företaget en jämställdhets- och mångfaldspolicy? 
Slutligen finns det goda anledningar att undersöka om företaget har en jämställdhets- och mångfaldspolicy. Även om mycket förbättrats är kvinnor fortfarande underrepresenterade i ledande positioner; 60 procent av medarbetare i finansbranschen är kvinnor men endast 19 procent har ledande positioner enligt en aktuell studie från PwC.

Olikheter kan förutom kön utgöras av etnisk härkomst, ålder, religion, sexuell läggning samt utbildning och livsstil. På företag med tydligt framtagna strategier och riktlinjer för mångfaldsarbete skapas en dynamisk mångfald där nya idéer och perspektiv kan nyttjas. Dessutom är arbetsgivare med ett sådant fokus mer sannolika att erbjuda kompetensutveckling baserad på individens kunskap och prestation som inte begränsas av ett trångsynt förhållningssätt till olikheter.

Slutkommentar:
Det är viktigt att tänka på både vilken bransch man verkar i och vilket företag man arbetar på. Finansieringsbranschen är en tillväxtbransch med många stimulerande möjligheter, men se till att även företaget du arbetar på är ett strategiskt val.

Förutom att ta reda på om företaget har god tillväxt, en global verksamhet och satsar på innovation är det bra att ta reda på hur man arbetar med kompetensutveckling och mångfald. Ett växande företag i en växande bransch som satsar på sina medarbetares utveckling är en bra plats att vara på.

Om skribenten: Peter Sundkvist är HR-partner på Siemens Financial Services och medverkar som gästkrönikör på CFOworld.