Så ser partierna på skatterna

PWC har intervjuat representanter för samtliga riksdagspartier för att få veta hur de ser på skatter och vilka förändringar de vill se i det svenska skattesystemet.

Hur ser egentligen politikerna på de svenska skatterna och vilka skatteförändringar är viktigast för dem? Det var några av de frågor som PWC ställde när de intervjuade representanter för samtliga riksdagspartier under våren och nu finns en kort sammanfattning av svaren PWC fick.

  • Kristdemokraterna vill sänka skatterna på jobb och företagande i första hand. Samtidigt vill de höja skatterna på konsumtion och miljöförstöring. Enklare skatteregler ligger också Kristdemokraterna varmt om hjärtat där de tar upp personalliggarsystemet som ett exempel på ett onödigt krångligt system.
  • Liberalerna menar att skattenivåerna behöver sänkas rent generellt för att Sverige ska få internationellt konkurrenskraftiga skatter. Undantaget är klimatskatter där Liberalerna vill se högre skatter. Precis som Kristdemokraterna vill Liberalerna också minska krånglet inom skatteområdet.
  • Miljöpartiet lyfter som väntat fram den gröna skatteväxlingen som ett prioriterat område. Ökade miljöskatter skulle då kunna finansiera skattesänkningar som exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter. Sedan vill Miljöpartiet se en skatteöversyn som ska göra det enklare för företagarna att hantera sina skatter.
  • Moderaterna prioriterar en sänkning av bolagsskatten. De är mer skeptiska till om svenska företag verkligen är intresserade av en grön skatteväxling. En skattereform är nödvändig för att minska företagens administrativa börda när det gäller skattehanteringen menar Moderaterna.
  • Socialdemokraterna har ingen speciell hjärtefråga inom skatteområdet utan vill se en genomgående översyn av skattesystemet med utgångspunkten att det ska löna sig att arbeta och att driva företag. Partiet vill också minska den administrativa bördan för företagen genom att få ytterligare fart på digitaliseringen av relationen mellan Skatteverket och företagare.
  • Vänsterpartiet vill ha vad de kallar en röd skatteväxling. Det betyder att skatterna sänks för låg- och medelinkomsttagare medan skatterna på framförallt kapitalinkomster och förmögenheter höjs. Grön skatteväxling är Vänstern mer skeptisk till och pekar på att den i så fall måste utformas så att inte glesbygden drabbas extra hårt av exempelvis höjda bränsleskatter.
  • Centerpartiet menar att förenklingsarbetet inom skatteområdet har gått i stå och att takten måste öka när det gäller att minska regelbördan. Riktmärket bör vara att när en ny regel införs så ska minst en regel tas bort och vissa regler ska ha ett stoppdatum för när de senast måste tas bort. Överlag vill Centern också sänka skatterna.
  • Sverigedemokraterna slutligen vill sänka den allmänna löneavgiften och harmonisera olika momssatser för att skapa liknande förutsättningar för olika branscher. De vill också minska företagens administrativa börda och ser Skatteverkets digitaliseringsarbete som ett steg i rätt riktning.