Så skapar vi en modern CFO-roll

Globaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen sätter hård press på företag att vara innovativa och göra allting snabbare, men de bromsas inte sällan av traditionella, rigida modeller. Finansavdelningen får allt oftare uppgiften att bistå med lösningar kring dessa genomgripande förändringar – utöver det dagliga arbetet – och samtidigt identifiera tillväxtmöjligheter.
Detta innebär en ny och utökad roll för CFO-funktionen. En roll som tydligt skiljer sig från den traditionella rollen, som främst var inriktad på att rapportera om resultat bakåt i tiden och ro i land månads-, kvartals- och årsrapporter.

Ledningen förväntar sig i allt större utsträckning att finanschefen med team ska ­leverera insikter i realtid om hur verksam­heten mår som vägledning för framtida tillväxt. Dessa insikter kan röra prioriterade investeringar, mönster och trender för verksamheten som helhet, eller förväntad effekt av time-to-market för nya produkter på det ekonomiska resultatet.

Det saknas överblick
I arbetet med att utveckla tillväxtstrategier sitter finansavdelningen på en enorm, outnyttjad resurs inom företaget: de stora mängder data som rör finanserna, med­arbetarna och verksamheten i sin helhet. Tyvärr är det många finanschefer och företagsledare som inte kan tillgodogöra sig dessa data för att de använder utdaterade system som endast är avsedda för att bearbeta transaktioner.

Ett av de största problemen med äldre ekonomihanteringssystem är att informationen ligger utspridd i flera olika databaser och i mängder av pappersdokument i arkivskåp. Och det finns inget enkelt sätt att tillgå historisk eller realtidsdata. Som om det inte var nog så är det i stort sett omöjligt att konsolidera och förena data för att få fram meningsfulla insikter.
Vissa organisationer har investerat i fristående BI-system för att komma runt begränsningarna med de äldre transaktionssystemen. Men data måste fortfarande extraheras, laddas upp och stämmas av, vilket kräver enormt mycket tid och resurser. Och efter alla dessa ansträngningar står de ändå kvar med inaktuell information som underlag till viktiga beslut. Det säger sig självt att det gör det svårt för en finanschef att få en korrekt uppdatering över verk­samheten, och att kunna leverera de insikter i realtid som ledningen behöver och efterfrågar.

Modern ­ekonomihantering
Framåtblickande ledare vänder sig till moderna system som är anpassade till moderna förhållanden. Molnbaserade system för ekonomihantering är många gånger lösningen. Utformat på rätt sätt, sammankopplar ett sådant system all HR- och finansdata. Har systemet dessutom en inbyggd analysfunktion är det möjligt för alla, även icke-tekniska finanschefer, att hitta all nödvändig data som behövs för att skapa en korrekt och uppdaterad bild av nuläget.

Ett molnbaserat ekonomihanteringssystem som lagrar data i minnet är särskilt viktigt för att nå detta mål, eftersom det gör det möjligt att utföra analyser på realtidsdata och eliminerar behovet av – och undviker bristerna med – ett separat BI-system. Då kan finanschefen tillsammans med finansavdelningen ägna mindre tid åt att blicka bakåt och försöka lappa ihop historisk information, och i stället se framåt och identifiera trender och tillväxtmöjligheter.

Mattias Bolander
About Mattias Bolander 10 Articles
Mattias Bolander är Regional Director Nordics and Baltics på Workday.