Så vill TCO motverka en sjunkande tillväxt

Utbildning, utbildning, utbildning är TCO:s lösning på hur Sverige ska klara sig om konjunkturen vänder neråt.

Den svenska ekonomin fortsätter gå för högtryck, men prognosmakare som Konjunkturinstitutet varnar för att tillväxten kommer att falla under de närmaste åren. Orosmoln som handelskrig, höjda räntor, eventuella bostadsbubblor med mera gör också att en ordentlig lågkonjunktur inte kan uteslutas.

TCO menar därför att det är dags att förbereda oss för magrare tider nu medan ekonomin fortfarande går bra och arbetslösheten är låg. Fokus för TCO ligger på att se till att arbetskraften har den utbildning och kompetens som företagen kommer att behöva.

Rent konkret vill TCO se satsningar på fyra kompetensområden:

  1. Gör bristyrken till framtidsyrken. Det finns idag cirka 85 000 lediga platser bara hos Arbetsförmedlingen. Samtidigt är nästan 190 000 personer öppet arbetslösa. Den bristande matchningen beror främst på att de arbetssökande inte har de kvalifikationer som jobben kräver. Arbetsmiljön i vissa bristyrken måste förbättras och så behövs det fler utbildningsvägar så att fler kan ta steget att skola om sig för att göra bristyrkena till framtidsyrken.
  2. Utbildningsutbud och trygghetssystem behöver anpassas. I en TCO-undersökning sa sex av tio yrkesaktiva tjänstemän i åldern 30–55 år att de, om de skulle vidareutbilda sig, ville kombinera studier med arbete. Det behövs fler flexibla kurser, på distans och deltid, men trenden går nu åt motsatt håll. Dessutom behöver vi se över studiemedelssystemet så att det lönar sig att vidareutbilda sig, det ska inte bli en ekonomisk olöslig ekvation.
  3. Omställning för en framtida arbetsmarknad. Som i alla lågkonjunkturer kommer efterfrågan i ekonomin att sjunka. Det betyder sannolikt driftsinskränkningar i privat industri- och tjänsteproduktion, som kommer att följas av uppsägningar. Den här typen av arbetslöshet hanteras dessbättre mycket effektivt genom parternas omställningsavtal. Politiken måste även fortsättningsvis skapa förutsättningar för parterna att hantera omställningen.
  4. Robotar och algoritmer ger nya möjligheter. Oberoende av konjunkturläget kommer robotar och algoritmer att bli en del av vardagen. Den handlar ytterst om att ställa om människor från ett gammalt jobb till ett helt nytt jobb. Därför är kompetensutveckling helt avgörande. Finns förutsättningarna på plats kommer robotar inte vara ett hot, utan innebära en möjlighet.

Eva Nordmark, ordförande TCO, skriver i en kommentar:

En arbetsmarknadspolitik som satsar på kompetensutveckling och utbildning skulle öka tillväxten, säkra omställningsförmågan samt på sikt minska de kostnader som uppkommer av att ha många utanför arbetsmarknaden. Kort och gott ett recept på hur Sverige kan klara en lågkonjunktur.