Skapa bättre prognoser

Genom att skapa och använda prognoser på rätt sätt kan företaget öka transparensen och förbereda sig bättre för eventuella risker.

Bra prognoser kan vara till enorm nytta för ett företag, men hur skapar man riktigt användbara prognoser? Det är frågan som en forskare vid Harvard och en CFO tittar närmare på i en artikel i Harvard Business Review.

Där hävdar C. Fritz Foley, professor i Business Administration vid Harvarduniversitetet och Mark Khavkin, CFO på Pantheon Platform, att det finns fem saker som utmärker en riktigt bra prognos:

  • Prognosen ska ge bild över de resultat som företaget förväntas nå under de närmaste 3–5 åren och vilka resurser som krävs för att nå dit. Många företag gör bara prognoser för kortare perioder, vilket gör att de kan missa de mer långsiktiga möjligheterna och riskerna.
  • Den ska innehålla information om företagets marknad och hur denna marknad kan förändras på lång och kort sikt.
  • Företagets strategiska val måste utgöra grunden för de förutsättningar och förväntningar som prognosen bygger på.
  • Förväntad tillväxt och marginaler måste förklaras. Räknar prognosmakarna med högre tillväxt eller marginaler än de historiska nivåerna måste det framgå vilka förändringar som motiverar ökningen.
  • Prognosen ska innehålla förslag på åtgärder som behöver vidtas för att nå målen. Det handlar om mål över hela organisationen och ska visa personalen vad som behöver göras, vad åtgärderna ska leda till och hur det förbättrar företagets position.

Det kan också vara värdefullt att ta med olika förväntningar i prognosen. Du kan till exempel ha en konservativ uppskattning där du räknar med att företaget har 75 procents chans att uppnå eller överträffa målen i prognosen. Sedan kan du lägga in mer aggressiva uppskattningar som kanske bara har 50 respektive 25 procents chans att slå in. Det ger en mer komplett bild och ger ett underlag för diskussioner om vad som behövs för att de mer aggressiva prognoserna ska bli verklighet.

Prognoserna behöver förstås uppdateras och det är också viktigt att utvärdera hur väl prognoserna överensstämmer med verkligheten. Ett enkelt sätt att göra det är att ta prognoserna för de senaste fem åren och se hur olika nyckeltal som exempelvis intäkter eller marknadsandel överensstämmer med de verkliga resultaten. Om överensstämmelsen är dålig blir det till att analysera vad som gått fel och se hur det kan åtgärdas.