Skattetrenderna inom OECD

Sänkningar av inkomstskatter, bolagsskatter och arbetsgivaravgifter är några av trenderna OECD ser i sin senaste rapport.

OECD har nu släppt sin årliga rapport om trenderna på skatteområdet inom OECD. Anders Ydstedt som arbetar med omvärldsbevakning och kommunikation i skattefrågor för Svenskt Näringsliv har i ett blogginlägg samlat några av de intressantaste trenderna:

  • Störst reformer på skatteområdet under 2016 gjordes i Belgien, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Ungern och Österrike. Samtliga dessa länder, utom Grekland, räknar med minskade skatteintäkter som följd av reformerna. En av de största reformerna gjordes i Ungern som bland annat sänkte bolagsskatten till 9 procent och arbetsgivaravgifterna från 27 till 22 procent.
  • Inkomstskatten på arbete för låg och medelinkomsttagare har sänkts i många länder. Påverkan på omfördelning bedöms dock som begränsad av OECD. Reformerna har huvudsakligen sänkt skattenivåerna och begränsat skattebaserna genom att befria lägre inkomster helt från beskattning. I de flesta fall bedöms att reformerna ger minskade skatteintäkter.
  • Många länder har genomfört förändringar i bolagsskatten som den del i G20/OECD-projektet BEPS för att slå vakt om nationella skattebaser. Samtidigt har den internationella konkurrensen om att ha en attraktiv bolagsbeskattning tilltagit. Sänkningar av bolagsskatten görs ofta som fleråriga program.
  • Ett antal länder har genomfört olika former av sänkningar av arbetsgivaravgifterna för att skapa fler jobb och öka konkurrenskraften. Belgien, Estland, Island, Luxemburg och Schweiz sänkte arbetsgivaravgiften och Italien införde en tvåårig sänkning av nivån för nyanställda.

I sin slutkommentar skriver Anders Ydstedt sedan:

”Trots den omfattande debatten om bolagsskatten fortsätter denna att ha relativt begränsad betydelse för skatteintäkterna, i snitt 8,8 procent inom OECD området. Åtta länder sänkte nivån på bolagsskatten och ytterligare sju har beslutat om kommande sänkningar av nivån. Endast två länder har höjt nivån.

Flera länder försöker dessutom öka attraktiviteten med särskilda villkor för satsningar på FOU och intellektuellt kapital. En intressant observation som görs av OECD är att trots att bolagsskattesatsen sjunkit från i snitt cirka 30 procent år 2000 till 24,7 procent förra året har inte skatteintäkterna från bolagsskatten minskat.”