Snart hämtas de sista pengarna från skatteparadisen

Det är en följd av att Sverige ingått informationsutbytesavtal med ett stort antal skatteparadis, som till exempel Jersey och Cayman Islands, och framför allt efter att Sverige omförhandlat dubbelbeskattningsavtalen med Luxemburg och Schweiz.

Avtalen bygger genomgående på att information om svenskar ska lämnas till Skatteverket – men bara på begäran. Så det handlar om specifika fall och informationen lämnas inte över med automatik.

De som har oredovisade utländska inkomster kan göra en så kallad frivillig självrättelse, alltså skicka in nya, korrekta inkomstdeklarationer.

Skickar man in rättade deklarationer så riskerar man inte något skattetillägg eller straffrättsliga påföljder som böter eller fängelse. Man behöver gå tio år tillbaka i tiden för att grova skattebrott ska vara preskriberade.

Men om Skatteverket redan hunnit ställt frågor om de utländska inkomsterna är det för sent att lämna en självrättelse.

Idag finns det fortfarande ett visst skydd för de som har pengar i Luxemburg och Schweiz, eftersom dessa länder har undantag från EU:s sparandedirektiv. Visserligen beskattas redan pengar som sparas i de båda länderna, men åtminstone avslöjas inte identiteten på pengarnas ägare till Skatteverket.

Nu närmar sig dock slutet även för identitetsskyddet. I februari i år presenterades ett förslag till nytt EU-direktiv (2011/16/EU) om samarbete på skatteområdet. I det nya direktivet försvinner möjligheten att hänvisa till ett lands strikta bestämmelser om banksekretess. Dessutom ska informationsutbytet ske med automatik, alltså inte bara på förfrågan av Skatteverket i enskilda fall.

De nya bestämmelserna föreslås träda ikraft 1 januari 2013 och ska då gälla löneinkomster, styrelsearvoden, pensioner, livförsäkringar och fastighetsinkomster. I ett andra steg från 1 januari 2017 ska det automatiska informationsflödet även omfatta utdelningar, kapitalvinster och royalties.

De nya bestämmelserna innebär att Skatteverket automatiskt kommer att få veta identiteten på de svenskar som har utländska inkomster och tillgångar, delvis från 2013 och helt och hållet från 2017. En ganska säker förutsägelse är därför att vi kommer se att trenden med frivilliga självrättelser kommer att fortsätta att öka under de närmaste åren.

Om skribenten: Pether Römbo är chef Skatterådgivning och partner på BDO