Sommarrepris: 9 trender inom affärssystem

Affärssystem i Sverige – en marknad i förändring

Marknaden för affärssystem i Sverige genomgår nu den största förändringen sedan millennieskiftet. Leverantörerna av de stora och etablerade affärssystemen förlorar allt fler affärer mot de leverantörer som erbjuder mindre och ofta mer flexibla lösningar. Parallellt med detta håller marknaden på att översköljas av en mångfald av nya spännande lösningar som är helt webbaserade och möjliga att installera och dra igång på några få minuter. Under de närmsta åren tror jag att vi kommer att få se ett generationsskifte på den svenska marknaden. Vinnare är de system som uppvisar hög flexibilitet och ger kunden möjlighet att utan beroende av konsultstöd kunna förändra systemet i takt med att verksamhetens behov förändras. Nedan belyses de trender som idag driver utvecklingen och förändringarna på den svenska marknaden.

9 trender inom marknaden för affärssystem

  • 1 Antalet aktörer ökar

Antal affärssystem i Sverige ökar successivt. De affärssystem som tidigare riktade sig främst mot små och medelstora företag har vuxit i omfattning och ökar nu kraftigt sina marknadsandelar även bland de större företagen. Vid sidan av detta kommer det in allt fler nya internationella leverantörer på den svenska marknaden. Med anledning av den ökade konkurrensen måste de befintliga leverantörerna, för att överleva, erbjuda system som antingen är internationellt gångbara eller istället erbjuda lokalt förankrade system med en specifik branschspecialisering.

  • 2 Konsolideringen ökar

Som en följd av konkurrensen söker leverantörerna nya vägar för att behålla och öka sina marknadsandelar. Alternativen är att förvärva konkurrenter eller ingå partnerskap med leverantörer som erbjuder specialiserade lösningar till utvalda branscher. Samma utveckling sker även i partnerledet där det krävs en bredare och djupare kompetens för att kunna agera mot fler branscher. Följden av detta är att även återförsäljare och partners konsolideras för att skapa större och mer heltäckande konsultorganisationer.

  • 3 Branschfokuseringen ökar

Branscherfarenhet är på väg att bli det tyngsta kriteriet vid upphandling och val av nytt affärssystem. Det räcker inte längre med att enbart kunna påvisa referenskunder inom utvalda branschsegment. Lösningen måste uppvisa spetsfunktioner som är utvecklade för de specifika branscherna. Vidare måste leverantörens personal påvisa mångårig erfarenhet och kompetens från branscherna för att därmed kunna agera som ett proaktivt verksamhetsstöd till kunden och inte enbart stödja som en systemimplementatör.

  • 4 Partnerfokuseringen ökar

Allt fler leverantörer väljer att överge egen försäljning och installation till förmån för att renodla sin verksamhet mot enbart systemutveckling. Genom att etablera samarbeten med partners vidgas försäljningskanalerna samtidigt som leverantören får en mer dynamisk organisation för implementering och blir mindre känslig för konjunktursvängningar.

  • 5 Plattformsoberoendet ökar

Under de senaste 15 åren har Microsoft vuxit och blivit en standard för plattform på väldigt många företag – såväl små som stora organisationer. Samtidigt är marknaden för plattformar hela tiden utsatt för förändringar och påtryckningar gällande open source såsom exempelvis Linux. För att skapa ett oberoende är allt fler leverantörer på väg att erbjuda lösningar som är oberoende av plattformsval. Detta är ett kritiskt steg för att eliminera risken att bli inmålad i ett hörn när tekniken skiften.

  • 6 Hyrtjänster ökar

Efter flera år med en smygande tillväxt börjar SaaS (Software as a Service) slå igenom på allvar som en etablerad leverans- och affärsmodell inom området affärssystem. Det finns idag en handfull leverantörer på den svenska marknaden som erbjuder kompletta affärssystem via SaaS-modellen. Även om SaaS ännu som koncept passar främst mindre företag så är det en tydlig trend att storleken på kunderna växer. SaaS är definitivt på väg att bli ett hot mot de traditionella leverantörerna av affärssystem.

  • 7 Gränssnittets betydelse ökar

Användargränssnittet har blivit en kritisk faktor vid val av affärssystem. Med internet som pådrivare har den generella datormognaden ökat radikalt de senaste åren. Baserat på denna ökade datormognad kräver kunderna betydligt mer flexibla gränssnitt än tidigare. Alla ledande leverantörer har detta som en högt prioriterad utvecklingsfråga och utvecklingen sker fort, inte minst med Microsoft som en stor drivande kraft. De nya gränssnitt som nu utvecklas bygger på en kombination av Microsoft Office, webb och Google-teknik.

  • 8 Självservice ökar

I takt med att datormognaden ökar i samhället skapas förutsättningar för att lägga ut allt mer av systemstödet till de enskilda användarna. Genom att få kunder, leverantörer och slutanvändare att på egen hand hämta information och ta del av informationsflödet i verksamhetsprocesserna kan hela arbetsflödet effektiviseras. Självservice har därför hamnat högt på dagordningen hos alla företag och organisationer som försöker effektivisera sin verksamhet. Detta ställer krav på användarvändlighet och användbarhet och tvingar leverantörerna att utveckla nya gränssnitt och rollbaserade lösningar.

  • 9 Implementeringstiderna minskar

Förändringstakten är idag väldigt hög på alla företag. Detta ställer krav på korta och effektiva installationer. Med ökade krav på korta och effektiva installationer krävs det paketerade lösningar och en erfaren leverantör. Kunderna väljer hellre enklare system med bevisad kort installationstid och många referenskunder till förmån för stora lösningar som inkluderar tusentals funktioner. De leverantörer som kan visa upp en mångfald av referenser med korta installationstider kommer att bli framtidens vinnare i upphandlingarna.

Om skribenten: Jonas Andersson är vd och partner på HerbertNathan & Co