Svag tillväxt de närmaste åren

2017 kommer att bli ett år med svag tillväxt och det i kombination med en stor befolkningsökning gör att tillväxten i BNP per capita kommer att hamna under sitt historiska genomsnitt. Den slutsatsen drar Svenskt Näringsliv i sin senaste konjunkturrapport.
 
Ett stort problem är att exporten sviktar. Sveriges export har vuxit 8 procentenheter mindre än vår exportmarknad i stort det senaste decenniet. Just nu går exporten ändå relativt bra på grund av den svaga kronan, men på sikt kan det bli betydligt kärvare när kronkursen återhämtar sig.
 
– Det finns större globala risker än på mycket länge. Det finns risker för ökad protektionism och många länder är högt skuldsatta. Dessutom har produktivitetstillväxten saktat in betänkligt. Inte minst gäller detta Sverige, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv. 

Sedan har vi arbetslösheten som Svenskt Näringsliv ser som det största problemet inför framtiden.
 
– Mest oroande är arbetsmarknaden. Arbetslösheten planar nu ut kring 7 procent. Men genomsnittssiffran säger inte längre så mycket om verkligheten. För inrikes födda svenskar i arbetsför ålder är arbetslösheten nere på mycket låga nivåer samtidigt som stora grupper inte kommer in. Arbetslösheten bland utrikes födda ligger i genomsnitt på över 15 procent. Tudelningen av arbetsmarknaden har bara ökat över tiden och kommer att fortsätta att öka om inga strukturreformer genomförs, säger Bettina Kashefi.