Svårt att behålla chefer

Mycket jobb och dåligt stöd gör att många chefer väljer att sluta arbeta som just chef.

Fyra av tio chefer lämnar sin chefstjänst enligt en undersökning från Ledarna. Tungrodd administration, negativa attityder hos medarbetare och dåligt stöd från närmaste chefen är de främsta anledningarna att chefer väljer att hoppa av.

Undersökningen bygger på en tidigare studie av 55 chefer och när forskarna nu efter elva år följer upp deltagarna visar det sig att många har lämnat chefsskapet. Som ett komplement till undersökningen har Ledarna också intervjuat över 1 000 chefer i Chefsbarometern och den pekar åt samma håll.

Där svarar 38 procent att de övervägt att lämna sitt uppdrag som chef åtminstone varje månad det senaste året.

Mycket administration är en av de främsta orsakerna till att cheferna är missnöjda och det problemet har bara ökat med åren. I Chefsbarometern säger hela 71 procent av deltagarna att administrationen ökat jämfört med när de började som chefer. 40 procent säger också att de personella resurserna de har till förfogande har minskat under samma tid.

Intressant nog tyder den mindre undersökningen på att det tidigt går att se vilka som kommer att fortsätta som chefer. De som fortfarande arbetar som chefer hade från början en högre grad av rollklarhet, utmaning i positiv mening, stöd från närmaste chef samt ett uppmuntrande och rättvist ledarskap från närmaste chef än de som hoppat av. Just stödet från den närmaste chefen och kollegerna är väldigt viktigt för att en ny chef ska lyckas.

Hög arbetsbelastning är också en anledning till att många chefer tröttnar. Blir belastningen för hög så hjälper det inte hur stort handlingsutrymme eller hur gott socialt stöd chefen har utan hen blir ändå utmattad och missnöjd.

Nycklar till framgång

Ledarna har identifierat tre nycklar som ger företagen bättre möjligheter att behålla sina chefer:

  • Stötta nya chefer över tid för att komma in i sin chefsroll för att nå ökad trygghet och hållbarhet. Med erfarenhet ökar chefers sociala skicklighet, trygghet i rollen och graden av inflytande.
  • Det som minskar motivationen på sikt till att fortsätta som chef är negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer samt närmaste chefs ledarskap. Låt chefen istället vara chef!
  • Det som upplevs stödjande i chefers vardag är en bra chef, kollegor och medarbetare; fungerande administrativt stöd och stimulerande arbetsuppgifter.