Svårt för organisationer att lyckas med sina projekt

Bara 16 procent av organisationerna i en undersökning tycker att majoriteten av deras projekt har uppnått målen, levererats i tid och inom budget.

Att lyckas med sina projekt är fortfarande svårt på många håll och det är stora skillnader mellan olika sektorer. Det är nämligen 40 procent större sannolikhet att ett projekt inom offentlig sektor misslyckas som projekt inom privat sektor. Det visar en undersökning från KPMG och PMI som också innehåller en rad tips om hur du kan öka chanserna att lyckas med projekten.

— När kärnverksamheten är nära kopplad till komplexa investeringar och nyutveckling är behovet av styrning och stödjande strukturer för projekt större än när det primära arbetet är av förvaltande karaktär. Detta kan vara en orsak till att IT-branschen är föregångare och att den offentliga sektorn upplever utmaningar, säger Kostas Viglas, Director of Research på PMI Sweden Chapter.

Viktigt med ledningens engagemang

Undersökningen visar även på vikten av att företagsledningen engagerar sig i projekten. I de fall som ledningen engagerar sig mycket i projekten lyckas 21 procent nå minst 75 procent av projektmålen. Motsvarande siffra för de organisationer där engagemanget är svalt ligger på sju procent.

Sedan råder det också en viss skillnad i hur företagsledningen och projektledarna ser på ledningens engagemang. 66 procent av företagsledarna anser att de är mycket aktiva i projekten. Men bland projektledarna är det bara 50 procent som anser att ledningen är mycket aktiv.

Om ledningen inte är tillräckligt engagerad ökar risken att projekten inte får nödvändiga resurser och det påverkar chansen att lyckas. 36 procent av de projekt som får gott om resurser når åtminstone 75 procent av sina mål. I de projekt som får små resurser ligger den siffran på bara två procent.

En nyckel till framgång är att få in personer med rätt kompetens i projektet och här stöter många på problem. 97 procent av respondenterna anser att det är avgörande att matcha kompetenser och resurser i utförandet av projekt. Samtidigt är det bara 15 procent som menar att denna förmåga i stor utsträckning finns i deras organisation.

— Det är vanligare att projekt misslyckas på grund av bristande kompetens än finansiella resurser. 2019 är konkurrensen om rätt och tillräcklig projektkompetens mer påtaglig än någonsin, säger Henrik Bagewitz, Director inom rådgivning på KPMG Sverige.