Sveriges finanschefer drar öronen åt sig

SEB:s senaste finanschefsindex som publicerades i dag vittnar visserligen om att svenska finanschefers optimism inte längre slår i taket, men att de fortfarande är vid gott mod.

Bolagens vinstförväntningar är fortsatt höga även om förväntningarna minskat något jämfört med tidigare mätningar. Det kan tolkas som att de positiva effekterna från de flesta kostnadsbesparingsprogram nu mattats av och att det därmed blir svårare för företagen att överträffa tidigare kvartals starka resultat.

Till skillnad från i februari, då finanscheferna kunde tänka sig att använda likviditetsöverskott för att göra strategiska investeringar, skulle de nu i lite högre grad prioritera skuldneddragning vid ett eventuellt kassaöverskott.

Oron för hur kreditmarknaden ska utveckla sig är förklaringen till att indexet minskat något – en betydligt högre andel finanschefer än tidigare oroar sig för efterfrågan. Det kan bero på den pågående skuldkrisen i södra Europa, krisen i mellanöstern och jordbävningen i Japan. Eller att finanscheferna i större utsträckning än tidigare är bekymrad över utländsk konkurrens och arbetskraftskostnader.

På frågan hur ytterligare kronförstärkning påverkar företagens finansiella resultat svarar 65 procent att växelkursen inte är kritisk. 24 procent anser tvärtemot att kronan redan på nuvarande nivå är ett problem.

Bolagen lyfter fram att att de ser en minskad möjlighet att höja priser för att kompensera för högre råmaterialpriser. SEB bedömer att en fortsatt försiktig kronförstärkning inte innebär några större problem för en majoritet av de tillfrågade företagen.