Tänk nytt kring finansiering

De nya reglerna för bankernas kapitaltäckning, Basel III, ställer högre krav på bankernas balansräkningar och som en direkt konsekvens av detta även på kundernas balansräkningar.

Vid utlåning till företag kräver bankerna nästan alltid förstärkta motsäkerheter i form av företagshypotek, spärrade konton eller annan pantsatt egendom. Många företag klarar inte av att motsvara dessa krav och följden blir att företagen får svårt att finna finansiering till en rimlig kostnad.

Det finns dock alternativa lösningar som kringgår alla dessa problem och som dessutom är både billigare och enklare att använda. Lösningar som till en lägre kostnad förstärker värdet av företagets balansräkning och skapar kortfristig finansiering. Sådana lösningar används flitigt i andra europeiska länder, men här hemma är det relativt få som känner till dem.

Anta att ett företag säljer tekniska anläggningar såväl på den inhemska marknaden som på export. Sammansättningen sker till största delen i en egen fabrik innan slutmontering äger rum i kundens egen anläggning. Finansieringen av såväl sammansättning som inköp av ingående delar kan ske genom egen kassa, genom bankfinansiering eller genom förskott från kunden.

Förskott är ett alternativ som – till skillnad från i Sverige – är mycket vanligt utomlands. Exempelvis kan företaget få 30 procent av köpeskillingen redan vid avtalstecknandet, och på så sätt skapa nödvändig finansiering utan hjälp av banken. Utmaningen för företaget är att den som lämnar förskott generellt kräver en säkerhet för förskottet, vanligtvis en bankgaranti. Banken ställer då oftast krav på motsäkerheter som företaget kanske har svårt att ställa, och som även begränsar företagets utrymme för annan bankfinansiering.

Företaget kan i detta läge välja ett alternativ med samma funktion som en bankgaranti – en så kallad försäkringsgaranti. Denna innebär att en tredje part ersätter kunden om leverans av olika skäl uteblir. En försäkringsgaranti ställer inga krav på motsäkerheter och utställs av försäkringsbolag som till skillnad mot bankerna inte tar risken i egen balansräkning.

I stället återförsäkrar (sprider) garantiställaren sina risker. Det innebär också att garantin i de allra flesta fall kan erbjudas till en lägre premie. Eftersom försäkringsgarantin inte ställer några krav på motsäkerheter förbättras företagets möjligheter till annan nödvändig bankfinansiering.

Förskott ger också kunden en möjlighet till vettig avkastning på kortsiktig överlikviditet utan att själv ta någon kreditrisk. Parterna kan till exempel komma överens om en kassarabatt som kompensation för förskottet.

Ett avtal med överenskommelse om förskott mot en försäkringsgaranti skapar med andra ord en win-win-situation för både kunden och leverantören.

Föreställ dig nu ett företag med löpande kundfordringar som löper på mellan trettio och sextio dagar. Kunderna är generellt bra betalare. Företaget har behov av en ökad rörelsekredit, och funderar därför på hur de kan öka värdet på sin utställda motsäkerhet, i detta fall ett företagshypotek.

Företaget bestämmer sig för att utnyttja en kreditförsäkring. En sådan säkrar värdet av kundfordringarna från en tredje part som ersätter den försäkrade om fakturan inte betalas. Kreditförsäkring är en tjänst som är mycket populär utomlands men som av olika skäl inte är lika vanlig i Sverige. En viktig orsak är att vi har en jämförelsevis hög betalningsmoral, och att vi under lång tid har haft en väl fungerande indrivningsprocess genom kronofogde.

En kreditförsäkring erbjuder dock också en helt annan positiv effekt som många företag skulle kunna dra nytta av. Med hjälp av kreditförsäkringen ökar företaget värdet av kundfordringarna, vilket i sin tur ökar värdet av företagshypoteket.

Banker värderar möjligheten till en utökad rörelsekredit genom bland annat värdet av motsäkerheter och erbjuder villkor och volym baserad på denna värdering. Med en kreditförsäkring har företaget i praktiken ökat möjligheterna till en utökad rörelsekredit, dessutom till bättre villkor.

Sverige behöver nya lösningar i spåren av de tuffare kapitaltäckningsreglerna för banker. Banker har börjat hänvisa sina kunder till kreditförsäkringar och försäkringsgarantier och företag med internationell handel har stor kännedom om kreditförsäkring och finansiering genom förskott.

Vad behövs för att de inhemska svenska företagen skall hänga på den internationella trenden?