Tillväxt och hållbarhet kan gå hand i hand

Genom att använda mer hållbara affärsmodeller skulle världens företag kunna generera en ekonomisk tillväxt på åtminstone tolv biljoner dollar till år 2030.

Rent intuitivt kanske det känns som att hållbarhet och tillväxt kan vara svårt att förena, men i rapporten ”Better Business, Better World” menar PWC att hållbarhet kan leda till kraftigt ökad tillväxt.

PWC har utgått från FN:s 17 hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals, och undersökt vad som skulle hända om det globala näringslivet uppfyllde sin del av målen. Om företagen tillämpade hållbara och inkluderande affärsmodeller skulle det ge en ekonomisk tillväxt på åtminstone tolv biljoner dollar till år 2030 samt generera upp till 380 miljoner fler jobb, enligt PWC:s beräkningar.

Det betyder att enskilda företag kan ha mycket att vinna på att bli mer hållbara, både ur ett affärsmässigt och ett varumärkesmässigt perspektiv. Ett bra steg vore då att just försöka uppnå FN:s hållbarhetsmål och PWC har följande tips för företag som vill börja arbeta med det:

  • Analysera och kom överens om vilka av de globala målen som din verksamhet och dess värdekedja har en inverkan på, direkt och indirekt, i varje land ni verkar i.
  • Implementera och fastställ en process för hur och vad ni ska mäta utifrån verksamhetens påverkan utifrån de globala målen.
  • Utifrån samtliga globala mål, analysera de områden där ni har en positiv eller negativ inverkan. Prioritera, agera och mät sedan de som är mest relevanta för ert företag.
  • Skaffa er kunskap och förståelse för respektive lands regeringens prioriteringar och arbetsmetoder för att nå de globala målen.
  • Prioritera att minska negativa effekter och öka positiva effekter enligt vad som måste uppnås i respektive land.
  • Införliva detta i företagets strategi och affärsplanering.
  • Följs sedan löpande upp och mät resultatet av ert arbete och hur ni bidrar, både positivt och negativt, till de globala målen.

Den som besöker Almedalsveckan i sommar kan få veta mer om detta då PWC kommer att vara där för att prata om hur företag kan arbeta mer hållbart och vilka fördelar det kan ge.