Utblick: December 2015

Uppsidan för aktiemarknaden känns i dagsläget klart begränsad. USA har fortsatt sin återhämtning, men i kanske något långsammare takt än tidigare och indikerar en tillväxttakt kring 2-2,5 procent under nästa år. Europa fortsätter att förstärkas från låga nivåer och regionen bör kunna växa cirka 1,5-2 procent under 2016, vilket bör vara en knapp procentenhet mer än vad Japan mäktar med, medan Kina fortsätter sin nedväxling och förväntas landa på en tillväxttakt kring 6,5 procent. Sammantaget ger det ingen starkare global tillväxttakt utan närmare 3 än 4 procent och därmed svårt att se någon betydligt starkare vinsttillväxt för företagen. Med en rådande P/E-värdering kring 15-17x för de flesta utvecklade marknader och kanske på sin höjd tio procent i vinsttillväxt bör börsutvecklingen bli dämpad och utsatt för betydande slag i takt med att ny information kommer marknaden tillgodo. Det betyder att det blir svårt att se någon starkare generell börsuppgång under 2016. Samtidigt, med det låga ränteläget och fallande råvarupriser, är det också svårt att se någon mer allvarlig nedgång av den globala konjunkturen. Konsumenten i många länder bör ha en fortsatt gynnsam miljö.

Centralbankerna är dessutom fortsatt aktiva. ECB har under december ökat sina stimulanser avseende såväl räntesänkningar som ökade tillgångsköp medan den kinesiska centralbanken under hösten sänkt såväl sin styrränta, för sjätte gången i följd, som kassareservkraven för landets banker. Och mer kan mycket väl komma. Den japanska centralbanken BoJ fortsätter oförtrutet sina omfattande stimulanser. Undantaget är Federal Reserve som troligtvis kommer höja sin styrränta för första gången på många år, med 0,25 procent och därefter med troligtvis ytterligare 0,75 till 1 procentenheter under 2016. Detsamma gäller förmodligen även Bank of England. Man kan dock vara säker på att Federal Reserve kommer vara tydlig med att räntehöjningscykeln kommer vara långsam och försiktig. Sammantaget får man säga att centralbanksstödet kommer vara fortsatt starkt.

Tillväxtmarknaderna har fortsatt att utvecklas svagt relativt de utvecklade marknaderna. Sedan 2013 har de haft en betydligt sämre utveckling, vilket syns i diagrammet nedan. Jag har valt att åskådliggöra de fyra största tillväxtländerna (BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) relativt den amerikanska och europeiska marknaden. Tillväxtländernas relativ­svaga utveckling är en funktion av fallande råvarupriser (många av dessa länder är stora råvaruexportörer) till följd av Kinas inbromsning samt en allt starkare dollar. Den amerikanska dollarn sätter press på en rad av dessa länder till följd av att de har stora lån i den valutan, lån som därmed blir dyrare.

Dessa trender, Kinas inbromsning, ­fallande råvarupriser och en stark dollar bör så småningom avta, men med en trolig räntehöjning från Federal Reserve i december och risken för en fortsatt långsam försvagning av den kinesiska tillväxten, är det svårt att se en tydlig vändning i närtid och därmed en relativförstärkning av tillväxtmarknaderna. Således har vi kommit närmare ett köp av tillväxtmarknaderna, men vi är inte riktigt där ännu.

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.