Utblick: Juni 2015

Hittills i år har de europeiska konjunktursignalerna överraskat positivt, medan USA:s signaler har varit besvikelser. Detta har återspeglats i börsernas olikartade utveckling – Europa har gått betydligt starkare än USA, även valutajusterat. Kinas konjunkturindikatorer har varit sämre än väntat, men har mötts med ökade stimulanser.

Den globala ekonomin har trots sju år av nollränta och tre omfattande QE-program från Fed samt QE i både Japan och Storbritannien inte lyckats hålla en tillväxttakt över 4 procent, vilket är den nivå där företagsvinsterna vanligtvis växer mer robust. En anledning till denna svaga globala utveckling är att västvärlden gått i otakt de senaste åren, vilket är ovanligt. USA:s ekonomi har pekat upp, medan Europa och Japan har rört sig mer sidledes.
Höga skuldbördor och svaga statsfinanser är också viktiga förklaringar till den låga tillväxten. Orsaker av mer strukturell karaktär är svag global demografi och låg produktivitetstillväxt.

Under det första kvartalet växte den amerikanska ekonomin inte alls, vilket var långt under marknadens redan låga förväntningar. Den svaga tillväxttakten är främst en effekt av (o)väder, en omfattande hamnstrejk och inställda investeringar inom energisektorn.

Den allt starkare dollarn har också skapat en motvind för USA:s exportberoende företag. Tillväxtförväntningarna på den amerikanska ekonomin för 2015 har därför sedan årsskiftet fallit till cirka 2,5 procent, och för världsekonomin till dryga 3 procent.

Den starka amerikanska arbetsmarknaden och en bättre tillväxt (förutom första kvartalet) har ännu inte fått inflationen att vända uppåt. Viss statistik indikerar dock att lönerna börjar röra sig uppåt.

Om löneökningarna börjar stiga upp emot 3 procent skulle det öka oron för både bolagsvinsterna och en penningpolitisk åtstramning.

Obligationsräntorna i såväl USA som Tyskland gjorde en snabb klättring på bara några veckor i månadsskiftet april/maj. Men eftersom vi inte har sett något fundamentalt skifte i tillväxt eller inflation samtidigt som rörelsen var så kraftig, är bedömningen att den snabba rekylen främst drevs av positionsstängningar och dålig likviditet.

Det som skett visar dock att med dagens låga räntenivåer i både USA och Tyskland kan en liten förändring i marknadens förväntningar få stor effekt på räntorna och börserna. Centralbankerna kommer dock sannolikt att agera om räntorna skulle stiga för mycket.

Ljusglimtarna är Europa och Japan, som långsamt börjat visa starkare siffror och hittills under året överraskat marknaden positivt, med en förväntad tillväxttakt på 1,5 respektive 1 procent. Båda regionerna gynnas av ett lägre oljepris, svagare valutor och ytterst stimulativa centralbanker. Nedgångarna vi sett i såväl euro och yen som i olja är unika i ett historiskt perspektiv. Dessutom är oljeprisnedgången driven av utbudseffekter, inte efterfrågebortfall, vilket talar för en positiv effekt på tillväxten.

ECB:s stora stimulanser har bland annat medfört att kredittillväxten i eurozonen börjat visa tecken på att återhämta sig. Nu verkar centralbankens stimulanser och de ultralåga räntorna börja synas i den reala ekonomin. En synkroniserad uppgång för USA, Japan och Europa tillsammans med en stabilare tillväxttakt i Kina skulle vara ett gynnsamt scenario för den globala tillväxten, och något som världen inte upplevt på länge – men vi är inte där än.

Efter det första kvartalets rapportperiod kan vi konstatera att vinsterna globalt har överträffat marknadens förväntningar, men att prognoserna för helårsvinsterna samtidigt har fortsatt att revideras ned. Vinstförväntningarna per aktie har generellt inte motsvarat börsens starka utveckling under ett flertal år.

Marknaden förväntar sig i dagsläget att den globala vinsttillväxten ska bli knappa 1 procent i år och 12,8 procent 2016. En stark och kortsiktigt positiv drivkraft för aktier är bolagens återköp av egna aktier, som i exempelvis USA ligger på rekordnivåer kring 500–600 miljarder dollar per år under 2014 och hittills under 2015. Dessa aktieåterköp världen över har även medfört att vinstbilden blir snedvriden. Återköp gör att vinsten per aktie vid oförändrad vinstnivå blir högre.

Det är sällsynt att vinsterna faller när ekonomin inte är i recession, men ett sådant scenario är inte omöjligt under det första halvåret 2015. Börserna skulle förmodligen bli bekymrade om de faktiska vinsterna skulle stagnera.

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.